Maatregelen

De uitkomsten van de probleemanalyse geven inzicht in welke factoren belemmerend zijn voor de helderheid van het water en voor het voorkomen van waterplanten. Op grond hiervan kunnen maatregelen overwogen worden. Indien in de eerste stap van de probleemanalyse, de externe P-belasting leidt tot zomergemiddelde totaal-P concentratie van meer dan ca. 0.15 mg P/l, dan is reductie van de externe P-belasting de meest aangewezen maatregel (zie externe P-belasting). Indien de mogelijkheid zich voordoet om te doorspoelen met relatief P-arm water is doorspoelen ook een optie (zie doorspoelen), immers dit verlaagt de gemiddelde concentratie in het inkomend water. Bij het herstel van de Veluwerandmeren is dit een belangrijke maatregel geweest.

Indien de berekende concentratie totaal-P concentratie lager is dan 0.15 mg P/l, dan kunnen maatregelen overwogen worden die de omslag naar een helder systeem bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan het uitdunnen van bodemwoelende vis (zie uitdunnen vis). Deze maatregel is reeds uitvoerig geëvalueerd (Meijer, 1999). Uit deze studie is gebleken dat uitdunning van de visstand met tenminste 75% een voorwaarde is voor een goede kans op succes.

Een andere mogelijkheid is dat de troebelheid te hoog is door resuspensie of door externe aanvoer van slib. Resuspensie kan, naast door uitdunning van bodemwoelende vis, teruggedrongen worden door inrichtingsmaatregelen zoals aanleg van strekdammen om de strijklengte van de wind te verminderen. Externe aanvoer van slib kan worden teruggedrongen door het plaatsen van een slibvang bij de invoer van waaruit de belasting met slib het hoogst is (zie slibvang). Voorts kan het stimuleren van waterplanten door introductie van zaden of volwassen planten (zie introductie waterplanten)een oplossing bieden, mits er aanwijzingen zijn dat de zaadbank beperkend is en de diepteverdeling van het meer zodanig is dat waterplanten er op een aanzienlijk deel zouden kunnen voorkomen.

Op basis van strijklengte en sedimentsterkte wordt de kritische windsnelheid berekend waarbij planten schade kunnen ondervinden. Indien deze kritische windsnelheid voor een bepaalde diepte-klasse kleiner is dan 10 m/s duidt dit er op dat er regelmatig schade optreedt zie uitleg waterplanten).