Rapportage EU-richtlijn 'Stedelijk afvalwater'

Europa

Voor een schoon milieu moet het afvalwater van huishoudens en bedrijven zo goed mogelijk worden opgevangen en gezuiverd. Om dit in alle Lid-Staten van de Europese Unie te bevorderen is in 1991 de Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater van kracht geworden.

Nederland

In de Nederlandse wetgeving komt deze wetgeving tot uitdrukking in de algemene regels van het Activiteitenbesluit en hoofdstuk 10, titel 10.5 van de Wet milieubeheer. De Europese richtlijn stelt eisen aan het rioolstelsel, aan de zuiveringsinrichtingen en aan de verwerking van het zuiveringsslib dat als afval ontstaat bij de zuivering. Bovendien verplicht de richtlijn de Lid-Staten elke twee jaar te rapporteren over de voortgang, niet alleen aan "Brussel", maar ook aan de eigen bevolking. Deze rapportage wordt ook wel aangeduid als het situatierapport.

Rapportage

Inmiddels is het dertiende Nederlandse situatierapport uitgebracht onder de titel Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland, Situatie per 31 december 2020. Hoe Nederland er voor staat en wat er in de afgelopen decennia al bereikt is, staat in dit situatierapport.