Koelwater

Verschillende systemen

Bij veel (industriële) processen is het noodzakelijk warmte af te voeren uit het proces door middel van koeling. Hiervoor worden in de praktijk afhankelijk van de specifieke situatie verschillende koelsystemen toegepast:

  • doorstroomkoelsystemen (direct en indirect)
  • recirculatiekoelsystemen (direct en indirect)
  • luchtkoelers

Adequate koeling, het goed functioneren van een koelsysteem, kan worden gezien als een randvoorwaarde om te kunnen produceren. Optimale warmteoverdracht in warmtewisselaars is hierbij essentieel.

Aangroei

Het is een bekend gegeven dat in koelsystemen, met water als koelmedium, aangroei kan optreden. Deze aangroei leidt tot verminderde warmteoverdracht van het systeem en kan zelfs tot volledige verstopping van het systeem leiden. Dit kan leiden tot nadelige consequenties in economische en milieuhygiënische zin. Om aangroei te voorkomen worden aan het water additieven toegevoegd (conditionering van koelsystemen). Voor biologische aangroeibestrijding worden veelal biociden ingezet. Van alle additieven blijken de biociden veruit het meest toxisch te zijn.

Consequenties aangroeibestrijding

De keuze van het te gebruiken biocide (stofbeoordelingsmethodiek) en de wijze van conditionering en bedrijfsvoering van het koelsysteem zijn van belang voor de milieuhygiënische impact van koelwater naar oppervlaktewater. (Locale) beoordeling van deze emissies kan plaatsvinden met de emissie/immissie beoordelingssystematiek vastgesteld door CIW medio 2000. Bovengenoemd beoordelingsschema in stappen is ook opgenomen in het BAT referentie document over koeling.