Emissie gerelateerde onderwerpen

Bedrijfstakstudies

De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) heeft tot en met 2004 diverse bedrijfstakstudies uitgevoerd. In 2004 is de CIW opgeheven en zijn de activiteiten voortgezet onder het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). De bedrijfstakstudies hebben door de samenwerking tussen de overheden, bedrijfsleven en de milieubewegingen een breed draagvlak bij alle betrokken partijen. Zelfs in beroepsprocedures bij de Raad van State hebben de studies een zekere status. De studies kunnen een beschrijvend, inventariserend of beleidsmatig/normstellend karakter hebben.