Lozingen direct en indirect

Lozingen direct en indirect

De Waterwet zegt in artikel 6.2 dat het verboden is zonder vergunning stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam. Met andere woorden: het is verboden om zonder vergunning stoffen te lozen in oppervlaktewater. Er zijn een tweetal type lozingen te onderscheiden, directe en indirecte lozingen. Het bevoegd gezag van directe en indirecte lozingen zijn verschillend. Gedetailleerde informatie over het bevoegd gezag is te vinden in het Handboek Water.

Handboek Immissietoets

Sinds 2011 is het Handboek Immissietoets van kracht voor zowel het Rijk als de Waterschappen en is vernieuwd in 2016. Het Handboek is een BBT document waaraan vergunningaanvragen van van (in)directe lozingen op het oppervlaktewater van zowel de rijkswateren als de regionale wateren moeten worden getoetst en geeft de uitgangspunten weer waar zowel een initiatiefnemer als het Bevoegd gezag aan gehouden is. De Emissie-immissietoets een online applicatie waarmee deze toets uitgevoerd kan worden.

Voor potentiële lozingen vanuit de waterbodem is de paragraaf waterbodemimmissietoets van het Handboek Immissietoets van toepassing.

Adviesrecht waterbeheerders

In de omgevingsvergunning voor milieu neemt het Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) bevoegd gezag regels op voor indirecte lozingen. Om risico's voor de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken, moet het Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) bevoegd gezag de waterbeheerder in de gelegenheid stellen om een advies uit te brengen. Gedetailleerde informatie over het adviesrecht is te vinden in het Handboek Water.

Lozingen