Vergunningverlening

Vergunningen algemeen

De Waterwet geeft verschillende juridische instrumenten voor het uitvoeren van het waterbeleid. Met de komst van de Waterwet zijn zes afzonderlijke vergunningen en ontheffingen opgegaan in één integrale watervergunning. Vergunningen op grond van de waterschapsverordening (keur) zijn onderdeel van de watervergunning geworden.

Steeds meer activiteiten verschuiven van een vergunningplicht naar algemene regels. Voor de initiatiefnemer betekent dit een meldingsplicht in plaats van een vrij zware vergunningprocedure. Voor die activiteiten die zich niet lenen voor algemene regels, geldt de (water)vergunningplicht.

Vergunning aanvraag

Een procedure voor het verkrijgen van een vergunning, start op het moment dat er een aanvraag voor deze vergunning is ingediend bij het bevoegd gezag. De aanvraag is een document dat alle relevante informatie bevat met betrekking tot de activiteiten en/of lozingen van de initiatiefnemer. Op basis van deze aanvraag is de vergunningverlener in staat om te beoordelen of de vergunning (onder voorwaarden) kan worden verleend of moet worden geweigerd.

Vergunning procedure

Op het moment dat de aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning is ingediend, start de vergunningprocedure. De procedure bevat een aantal stappen, zoals de aanvraag beoordelen op volledigheid en het opstellen van een ontwerpvergunning. De procedure die wordt gevolgd is conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Samenloop van bevoegdheden

Het kan zijn dat de aanvraag van een watervergunning handelingen van meerdere bevoegde gezagen omvat. De Waterwet heeft hiervoor in artikel 6.17 een samenloopregeling opgenomen. Deze regeling ten behoeve van samenloop is bedoeld om de vergunningaanvrager niet met verschillende bestuursorganen te confronteren. De aanvrager krijgt te maken met één bevoegd gezag, dat desnoods afwegingen maakt voor het andere bestuursorgaan. In zo'n geval neemt het hoogste gezag dan wel het bestuursorgaan waar het grootste belang bij de vergunning ligt, de beslissing.

Projectplan

Wijzigingen van een waterstaatswerk worden geregeld via een projectplanprocedure. Voor meer informatie hierover zie: het Handboek Water de pagina "Waterstaatswerk aanleggen of wijzigen".


Documenten