Stedelijk (Communaal) waterbeheer

Het waterbeheer in de bebouwde omgeving is een belangrijk speerpunt in het huidige waterbeleid. Water in een stadslandschap is niet alleen belangrijk voor een aantrekkelijke woonomgeving, maar kan ook een nuttige bestemmingen hebben. Denk hieraan aan een buffer bij overvloedige regenval. Verder is de relatie met het water buiten de stad van belang als we denken aan grondwaterstromingen en verspreiding van verontreinigingen. Stedelijk waterbeheer is gericht op het totaal aan water dat vrijkomt: huishoudelijk afvalwater, grondwater en hemelwater.

Er worden diverse activiteiten ontplooid op het gebied van stedelijk waterbeheer. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater, hemelwater en overtollig grondwater, voor zover dat afkomstig is van openbaar terrein en van particulier terrein. Het rioleringsbeheer is gebaseerd op het totaal aan water dat vrijkomt en de rol van de riolering in de afvoer van dit totaal.

Het (huishoudelijk) afvalwater wordt door de waterschappen gezuiverd in één van de circa 325 rioolwaterzuiveringsinstallaties. De stand van zaken met betrekking tot de zuiveringen wordt twee jaarlijks gepubliceerd.

Ook het aansluiten van huishoudelijke lozingen op de gemeentelijke riolering of een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater)behoort tot de activiteiten. Binnen de bebouwde kom is door gemeenten reeds riolering aangelegd. Buiten de bebouwde kom is dit nog niet het geval. Voor de lozingen buiten de bebouwde kom en voor kernen waaruit minder dan 2.000 vervuilingseenheden vrijkomt kan de gemeente ontheffing voor de zorgplicht aanvragen bij de provincie.

Het stedelijk grondwater komt met de ontwikkelingen in het stedelijk waterbeheer (infiltreren regenwater, vasthouden van water, flexibele oppervlaktewaterpeilen) letterlijk en figuurlijk vanzelf naar boven. Verschillende onderzoeken zijn op dit gebied gedaan met de ambitie het stedelijk grondwater een plaats te geven die het toekomt. Hierbij komen verschillende aspecten aanbod: kansen van grondwater, juridische en beleidsmatige inbedding, duurzaam bouwen, infiltratie regenwater, antiverdrogingbeleid en grondwateroverlast.

Door het samenvoegen van allerlei deskundigheden zoals ruimtelijke ordening, duurzaam bouwen en afvalwatersystemen en de toepassing van al deze kennis en ideeën in de praktijk wordt gezorgd voor een doelmatig waterbeheer.

Het document "Milieu eigenschappen van wasmiddelen en reinigingsmiddelen (pdf, 29 MB)" van de Chemiewinkel Amsterdam geeft informatie over veel gebruikte stoffen in was- en reinigingsmiddelen. Daarbij moet worden gedacht aan de afbreekbaarheid van de stoffen, hun giftigheid, concentraties in rioolwater, maar bijvoorbeeld ook hun chemische structuur. Voor beoordeling van producten die dergelijke stoffen bevatten is dit een goed eerste startpunt. Het document is gebaseerd op gegevens in de openbare literatuur, maar ook informatie van de producenten van dergelijke producten.