Registratie

Vanuit de Europese Unie is de wens gekomen om milieugegevens openbaar te maken. Door middel van het verdrag van Aarhus is hieraan invulling gegeven. Een belangrijk onderdeel van de milieugegevens zijn de emissiecijfers. Door stil te staan bij de onderstaande onderwerpen wordt een toelichting gegeven op de emissieregistratie.

Emissieregistratie

De jaarlijkse emissiecijfers worden centraal geregistreerd, zodat voor iedereen inzichtelijk is welke emissies jaarlijks plaatsvinden.

Integraal PRTR (Pollutant Release and Transfer Register)-verslag

Door aangewezen bedrijven wordt jaarlijks een verslag uitgebracht met de emissies naar water. Door de overheid worden deze verslagen jaarlijks beoordeeld. De verslagen zijn één van de bronnen voor de emissieregistratie.

Slimmere regels, betere uitvoering en minder lasten

De overheid werkt sinds enkele jaren aan slimmere regels, betere uitvoering en minder lasten. Eén van de resultaten hiervan is dat er geen meetverplichtingen meer worden opgelegd boven de Europese verplichtingen. De gegevens worden integraal aangeleverd via het PRTR-verslag.