Emissie gerelateerde onderwerpen

Waterbodem

Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) bevat regels voor duurzaam bodembeheer. Het Bbk bevat regels voor het toepassen van grond en baggerspecie in het oppervlaktewater, op of in de bodem en voor het toepassen van bouwstoffen op of in de bodem en in het oppervlaktewater. De Waterwet stelt integraal waterbeheer op basis van de watersysteembenadering (het geheel van relaties binnen watersystemen) centraal. Veel meer informatie over waterbodems is te vinden op deze website onder de titel 'Waterbodem'.