Algemene regels

In het licht van vermindering van de regeldruk vallen steeds meer activiteiten en lozingen onder algemene regels. Dit betekent dat steeds minder lozingen vergunningplichtig zijn. Hiervoor kan worden volstaan met het doen van een melding. Binnen de algemene regels wordt een onderscheid gemaakt tussen lozingen binnen een inrichting, buiten een inrichting en vanuit agrarische inrichtingen en activiteiten.

Lozen binnen een inrichting

Het activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor inrichtingen. Het Activiteitenbesluit heet officieel het 'Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer'. Bedrijven die vallen onder het regime van het activiteitenbesluit hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen van een inrichting nodig. Hoofdstuk 2 van het activiteitenbesluit geeft algemene regels die van toepassing zijn op alle type lozingen. In hoofdstuk 3 en paragraaf 4.1.5 wordt stilgestaan bij directe lozingen. In hoofdstuk 4 worden de indirecte lozingen gereguleerd. Meer informatie over lozingen in het activiteitenbesluit wordt gegeven in het handboek water.

Het activiteitenbesluit deelt bedrijven op in 3 categorieën:

Type A: geen milieuvergunning of melding nodig

Bedrijven waarvan de activiteiten weinig (negatieve) invloed hebben op het milieu. Bijvoorbeeld: kantoren, banken en peuterspeelzalen. Type A-bedrijven hoeven bij oprichting of wijziging geen omgevingsvergunning voor milieu aan te vragen en ook geen melding te doen aan het bevoegd gezag.

Type B: geen milieuvergunning nodig, wel melding

Bedrijven uit onder andere de metaalelektro-industrie, tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen en een deel van de afvalverwerkende bedrijven. Het gaat tevens om bedrijfstakken waarvoor algemene regels in voormalige branchegerichte besluiten (AMvB’s) waren vastgelegd, zoals voor de horeca. Deze bedrijven hebben ook geen omgevingsvergunning nodig voor milieu. Voor type B-bedrijven is het voldoende om bij oprichting, wijziging of uitbreiding van het bedrijf bij het bevoegd gezag de activiteiten te melden.

Type C: milieuvergunning verplicht

Bedrijven waarvoor de vergunningplicht blijft gelden, zoals betonmortelcentrales en ziekenhuizen. Daarnaast zijn landbouw- en glastuinbouwbedrijven waarvoor algemene regels gelden, type C-bedrijven.

In de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kan worden nagegaan of een een bedrijf milieuvergunning- of meldingsplichtig is en welke voorschriften uit het Activiteitenbesluit hierbij van toepassing zijn.

Lozen buiten inrichtingen

Op 1 juli 2011 is het Besluit lozen buiten inrichtingen in werking getreden. De definitieve versie van het Besluit is gepubliceerd in Staatsblad 2011, nr. 153: Besluit van 16 maart 2011, houdende algemene regels voor lozen anders dan vanuit een inrichting (Besluit lozen buiten inrichtingen). Het besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Wet bodembescherming. Meer over lozen buiten inrichtingen kunt u lezen in het Handboek Water.