Emissie gerelateerde onderwerpen

Beoordelen emissies

Emissies en afvalwaterlozingen worden veelal op meerdere onderdelen in onderlinge samenhang beoordeeld. Om te beginnen moeten de emissies/afvalwaterlozingen passen binnen de vigerende wet- en regelgeving. Daarnaast vindt beoordeling plaats of wordt voldaan aan de stand der techniek. Kaders hiervoor zijn BREF's (Bat reference document) en bedrijfstakstudies. Vervolgens wordt beoordeeld wat de lozing betekent voor het ontvangende watersysteem. Een hulpmiddel hierbij is bijvoorbeeld de emissie/immissie-toets. In productieprocessen worden vaak stoffen en preparaten gebruikt, die vervolgens in het afvalwater kunnen geraken. Om te kunnen beoordelen of het gebruik van deze stoffen en preparaten passen in de waterkwaliteisaanpak is de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) ontwikkeld. De beoordeling van emissies en afvalwaterlozingen is door de veelheid aan aspecten complex. Het is dan ook verstandig om als vergunning aanvrager/initiatiefnemer met de waterbeheerder in overleg te treden, zodat kan worden vastgesteld welke aspecten voor het initiatief van belang zijn. Onder Applicaties en modellen zijn verschillende hulpmiddelen voor de vergunning aanvrager/initiatiefnemer en de waterbeheerder beschikbaar.

Drinkwater

Mede op verzoek van de Tweede Kamer is gewerkt aan een extra handreiking voor het bevoegd gezag hoe binnen de ABM en Handboek Immissietoets rekening moet worden gehouden met de bescherming van drinkwaterbronnen.

De Handreiking Beoordeling lozingen gericht op bescherming drinkwaterbronnen borduurt voort op de aanpak die is vastgelegd in de handboeken vergunningverlening De Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) en het Handboek immissietoets die per 1 juli 2016 van kracht zijn geworden. De handreiking gaat vooral in op de beoordeling voor opkomende stoffen bij drinkwaterinnamepunten waarvoor nog geen norm beschikbaar is, door middel van een extra drinkwatertoets. De handreiking zal worden geïntegreerd in het huidige handboek Immissietoets.