Besluit risico’s zware ongevallen (brzo)

Het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo) is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso III-richtlijn. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Het Brzo (Besluit risico's zwarer ongevallen '99) stelt hierbij eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Via de website van Infomil is veel informatie beschikbaar over Brzo (Besluit risico's zware ongevallen '99). Daarnaast wordt in het besluit de wijze waarop de overheid moet toezien geregeld. Bij het toezicht zijn diverse overheidsinstanties betrokken zoals Wabo bevoegd gezag, waterbeheerders, brandweer en arbeidsinspectie De landelijke coördinatie en regie ligt bij BRZO+. Alle betrokken overheidspartijen zijn in deze programmaorganisatie vertegenwoordigd.

De rol van de waterbeheerders bij onvoorziene lozingen

Het Brzo (Besluit risico's zware ongevallen '99) stelt eisen aan bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken. Deze bedrijven moeten minimaal beschikken over een veiligheidsbeleid en een veiligheidsbeheerssysteem. Sommige bedrijven moeten daarnaast ook een veiligheidsrapport opstellen en indienen bij de overheid. De waterkwaliteitsbeheerders, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn adviseur van het Wabo bevoegd gezag voor de beoordeling van (rest)risico's van onvoorziene lozingen richting het oppervlaktewater.

Ook bedrijven die niet onder het Brzo (Besluit risico's zware ongevallen) vallen kunnen een potentieel risico vormen. Voor het beheersen van deze risico's hebben de waterbeheerders ook de mogelijkheid om via hun adviestaak maatregelen af te dwingen. Dit geldt voor bedrijven die nabij oppervlaktewater liggen en/of verbinding hebben met oppervlaktewater door bijvoorbeeld een hemelwaterriool. Op het moment dat er een ongeval plaatsvindt, is de kans aanwezig dat het oppervlaktewater verontreinigd raakt. Deze verontreiniging hoeft niet direct het gevolg van het ongeval zelf te zijn, maar kan bijvoorbeeld via (grote hoeveelheden) bluswater afstromen naar oppervlaktewater. In die gevallen waarvan de waterbeheerder een verhoogd risico voor de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht, kan ook onderzoek worden verlangd. Dit kan in de watervergunning van het bedrijf worden vastgelegd of in de Wabo vergunning.