Beoordelingssystematiek

Inleiding

Daar de nieuwe NBW-beoordelingsystematiek voor warmtelozingen in de zomer van 2004 slechts in concept gereed en dus nog niet officieel was vastgesteld kon deze systematiek nog niet als beleidskader worden gebruikt voor hoe om te gaan met koelwaterlozingen onder (extreem) warme omstandigheden.

Vastgesteld

De NBW-beoordelingssystematiek voor warmtelozingen is vastgesteld en goedgekeurd door Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (tegenwoordig Infrastructuur en Waterstaat) op 21 juni 2005. In de nieuwe beoordelingssystematiek wordt de maximum lozingstemperatuur van 30 °C losgelaten en maakt lozing boven 30 °C mogelijk mits dit niet leidt tot onacceptabele effecten in het ontvangende oppervlaktewater.

Meetexperiment

Echter het inzicht in daadwerkelijke praktijksituaties waar wordt geloosd onder deze omstandigheden was destijds nog niet zo groot. Dit aspect tezamen met de wens van bedrijven om onder extreem warme omstandigheden te mogen lozen boven een temperatuur van 30 °C hebben in 2004 ertoe geleid een beperkt aantal bedrijven, onder voorwaarden, de mogelijkheid te geven mee te doen aan een meetexperiment waarbij tijdelijk mocht worden geloosd boven een temperatuur van 30 °C. Op 28 juni 2004 heeft de Staatssecretaris van V&W (tegenwoordig IenW) ingestemd met een nota van de IVW-DW. In de nota is voorgesteld een beperkt aantal bedrijven tijdelijk toe te staan met een hogere temperatuur koelwater te laten lozen overeenkomstig de concept CIW nota . Dit ten behoeve van metingen die wenselijk zijn voor het bepalen van de effecten in de praktijk en bevorderlijk zijn voor een succesvolle implementatie van de nota in de vergunningen.

Alleen bedrijven die hiervoor een door Rijkswaterstaat (RWS) goedgekeurd meetplan hadden aangeleverd kregen hiervoor toestemming. Belangrijke doelstelling van de meetexperimenten was het in beeld brengen van de consequenties van de warmtelozingen in het ontvangende water (pluim). In totaal hebben 10 bedrijven meegedaan aan deze meetcampagne.

Rapportage

Aanvullend op de meetexperimenten door de bedrijven is door RWS-RIZA eenmalig een meetvlucht uitgevoerd waarbij door middel van Infra-rood metingen de oppervlaktetemperatuur van oppervlaktewater in de buurt van een aantal belangrijke warmtelozingen, d.m.v. van luchtfoto’s, in kaart is gebracht. De resultaten van deze meetvluchten en de metingen in het ontvangende oppervlaktewater zijn beschreven in de het bijgaande rapport (pdf, 5.4 MB).