Introductie RWZI

Bij deze activiteit in het Activiteitenbesluit gaat het om communale RWZI's. Bedrijfsafvalwaterzuiveringen vallen niet onder deze activiteit. Dit is af te leiden uit de definitie van zuiveringtechnisch werk in de Waterwet.

Om te mogen starten met deze activiteit heeft een bedrijf toestemming nodig van het bevoegd gezag. Deze "toestemming vooraf" heet de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Zie voor meer informatie OBM overzicht RWZI en de voorschriften in het activiteitenbesluit voor:

Verdere verwerking van slib, zoals slibvergisting, valt niet onder deze activiteit. Hiervoor moeten voorschriften in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Definitie zuiveringstechnisch werk (Waterwet)

Werk voor het zuiveren van stedelijk afvalwater, in exploitatie bij een waterschap of gemeente, dan wel een rechtspersoon die door het bestuur van een waterschap met de zuivering van stedelijk afvalwater is belast, met inbegrip van het bij dat werk behorende werk voor het transport van stedelijk afvalwater.

Van de communale RWZI's valt het hele zuiveringsproces in de waterlijn onder deze activiteit. Ook op de slibindikking en mechanische ontwatering van slib in de sliblijn is het Activiteitenbesluit van toepassing.