Direct lozen op een rioolwaterzuivering

Meestal gaat afvalwater via een rioolstelsel naar een rioolwaterzuivering (RWZI). Maar soms wordt er rechtstreeks op een RWZI geloosd:

  • via een werk, dit kan een pijp zijn
  • per as, dit kan via een tankwagen zijn

Lozing zonder rioolstelsel

In sommige gevallen lozen bedrijven rechtstreeks op een zuiveringtechnisch werk, een RWZI. Het afvalwater gaat zonder tussenkomst van een rioolstelsel maar met bijvoorbeeld een transportleiding naar de RWZI, een werk, of per vrachtwagen. Dit kan bijvoorbeeld als er een grote lozer vlak bij een RWZI is gevestigd. De rechtstreekse lozing kan het openbaar vuilwaterriool ontlasten. Er komt zo weer ruimte op het rioolstelsel voor afvalwater van andere bedrijven en of huishoudens.

Voor de rechtstreekse lozingen met een transportleiding geldt dat er een lozingsverbod is. Behalve als er een watervergunning is verleend op grond van artikel 6.2, tweede lid, Waterwet.

Net als bij lozing op oppervlaktewater wordt dit lozingsverbod onder bepaalde voorwaarden opgeheven in de algemene regels, het Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen en het Besluit lozen afvalwater huishoudens. In deze besluiten worden directe lozingen via een werk, een transportleiding, gelijk gesteld met lozing van afvalwater via het vuilwaterriool. Dit komt door de definitie van vuilwaterriool in de besluiten.

Binnen de besluiten gelden voor de directe lozingen op de RWZI dezelfde voorwaarden als bij lozen in het vuilwaterriool.  Er is wel sprake van een andere bevoegd gezag bij deze lozingen. In plaats van de gemeente is het waterschap is bevoegd gezag voor lozingen rechtstreeks op een zuiveringtechnisch werk (RWZI).

Een RWZI is een zuiveringtechnisch werk dat is ingericht om stedelijk afvalwater te zuiveren. Het werk wordt beheerd door of namens het waterschap uitgevoerd. Andere afvalwaterzuiveringen noemen we AWZI, de zuivering wordt niet door of namens de overheid uitgevoerd.

Lozen afvalwater per as

Voor het lozen van afvalwater per as (een tankwagen) geldt de vergunningplicht niet. Afvoer per as valt immers niet onder een 'werk'. Op het transport per as is de afvalstoffenregelgeving van toepassing: titel 10.6 van de Wet milieubeheer en het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Meer informatie

Op de pagina vergunningplichtig lozen vindt u informatie voor welke lozingen de vergunningplicht van de Waterwet nog geldt.