Duurzame en Toekomstbestendige Financiering van het waterbeheer

In 2014 heeft de OESO het rapport ‘watergovernance fit for the future' opgesteld. In reactie op dat rapport heeft de minister aangegeven met de Bestuursakkoord Water (BAW) partners een discussie te willen voeren over de financiering van ons waterbeheer op de lange termijn.

Ter facilitering van de discussie hebben Twijnstra-Gudde en Tauw in 2015 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, begeleid door de BAW partners, een rapport opgesteld over de huidige bekostiging in het Nederlandse waterbeheer en van relevante toekomstige ontwikkelingen (fase 1).

De discussie met de bestuurlijke partners (fase 2) heeft als gedeeld beeld opgeleverd dat de basis op orde is. Gezien de toekomstige ontwikkelingen is er echter wel aanleiding om binnen het bestaande stelsel te verkennen waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarom is vanaf het najaar van 2015 samen met de BAW partners onderzocht hoe op langere termijn principes als ‘gebruiker, vervuiler, veroorzaker, belanghebbende betaalt’ nog beter toegepast kunnen worden in de financiering van het waterbeheer. Bij deze analyse zijn ook andere instrumenten, andere beleidsvelden en hun effectiviteit in ogenschouw genomen, en is zo goed mogelijk aangesloten op lopende relevante beleidstrajecten.

Voor deze inhoudelijke verkenning zijn eind 2015 de volgende werkgroepen opgestart (met deelname van de meest betrokken BAW partners, en getrokken door verschillende BAW partners):

  • Bronnen en Stoffen; deze werkgroep kijkt vooral naar emissies vanuit RWZI’s en de landbouw (voorzitters: Ministeries I&M en EZ)
  • Stedelijk waterbeheer (voorzitter: VNG)
  • Grond- en Oppervlaktewater (Voorzitter: IPO)

Daarnaast heeft de Unie van Waterschappen een traject lopen waarbij vanuit bestuurlijk niveau wordt gekeken naar nut en noodzaak om de watersysteem- en/of waterzuivering heffing aan te passen. Hiertoe heeft zij de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) waterschappen ingesteld.

Eind 2017 hebben de BAW partners de rapportage “Duurzame en Toekomstbestendige Financiering Waterbeheer fase 3” opgeleverd. Het rapport is bedoeld als basis en inspiratiedocument voor verdere uitwerking richting de herziening van het BAW, en is ook als zodanig gebruikt door de CAB bij het nadenken over mogelijke aanpassingen in het belastingstelsel. De verwachting is dat de CAB in de loop van 2018 haar onderzoek zal hebben afgerond.


Documenten

Een overzicht van documenten die zijn opgesteld in het kader van het traject rondom Duurzame en Toekomstbestendige Financiering van het waterbeheer.