Kosten Baten Water

Kosten Baten Water (KBW)

KBW is een methode waarmee keuzes in projecten en beleid tegen elkaar kunnen worden afgewogen op basis van een overzichtelijke analyse van financiën en (maatschappelijke) effecten. Het ontwikkelen en implementeren van het KBW gedachtegoed en -instrumentarium heeft tot doel:

  • Het bevorderen van de doelmatigheid van de organisaties omdat keuzes in projecten en beleid (nog) zorgvuldiger en met behulp van een standaardmethode kunnen worden gemaakt;
  • Het zowel intern als extern transparant en aantoonbaar maken dat en hoe kosten en baten een rol spelen in de besluitvorming voor wat betreft de kerntaken;
  • Te komen tot een betere stroomlijning van informatie-uitwisseling tussen Rijk en regionale waterbeheerders.
KBW is geadopteerd door de Werkgroep Middelen van de Unie van Waterschappen (UvW) en het Cluster MRE. In opdracht van de Werkgroep Middelen is een handreiking opgesteld. De UvW heeft een aanbevelingsbrief aan alle waterschappen geschreven waarin men hen adviseert KBW te implementeren. De handreiking en de aanbevelingsbrief zijn de downloaden aan de rechter zijde van deze pagina.

Bestuurlijke relevantie KBW

KBW sluit zeer goed aan op de uitgangspunten van de volgende actuele landelijke ambities voor het waterbeheer:

  • Bestuursakkoord doelmatig waterbeheer (BAW): Transparantie van afwegingsprocessen en zorg voor efficiënter waterbeheer;
  • Regeerakkoord hoofdstuk 7: "Het Kabinet en de betrokken overheden komen tot een doelmatiger waterbeheer';
  • Ook binnen het regionale waterbeheer zelf bestaat de expliciete wens en ambitie om het doelmatig werken binnen de eigen gelederen nader handen en voeten te geven.

Voor wie is KBW bedoeld?

Het op een gestandaardiseerde en transparante wijze beoordelen van projecten en beleid, is zinvol voor alle overheden. Zowel voor gemeenten, provincies, maar ook bijvoorbeeld RWS is KBW goed toe te passen. Inmiddels hebben meerdere waterschappen KBW geïmplementeerd.