Economische aspecten waterbeheer

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.

Economische instrumenten

De afgelopen jaren is een aantal studies uitgevoerd op het gebied van economische instrumenten in het waterbeheer.In dit onderdeel worden deze rapporten kort besproken. Tevens kunnen deze rapporten worden gedownload.

NAMWA

NAMWA beschrijft het watersysteem in samenhang met de Nationale Rekeningen. In de Nationale Rekeningen staat beschreven wie wat produceert voor wie, uitdrukt in Euro’s. In de NAMWA wordt deze informatie over der toestand van de economie gekoppeld aan informatie over de emissies naar water en het gebruik van water.

Duurzame en toekomstige financiering van het waterbeheer

Naar aanleiding van het OESO rapport "Watergovernance fit for the future" en een daaropvolgende discussie tussen de minister IenM en de Bestuursakkoord Water Partners is in het najaar van 2015 een traject opgestart om binnen het bestaande stelsel te verkennen waar verbeteringen mogelijk zijn voor de toekomstige financiering van het waterbeheer.