Waterwet

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd.
De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). De Waterwet gaat grotendeels op in de Omgevingswet. Kijk op de IPLO-website voor meer informatie over de Waterwet vanaf 2024.

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Een achttal wetten is samengevoegd tot één wet, de Waterwet. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een belangrijke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten. Totdat de Omgevingswet in werking treedt blijft de Waterwet van kracht.

Waterbesluit

In het Waterbesluit wordt onder meer de vaststelling van een landelijke rangorde bij watertekorten, de zogenaamde verdringingsreeks vastgelegd. Voor de organisatie van het waterbeheer bevat het Waterbesluit de toedeling van oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk en regels over het verstrekken van informatie met betrekking tot het waterbeheer. Ook regelt het Waterbesluit procedurele en inhoudelijke aspecten van het nationale waterplan en het beheerplan voor de rijkswateren en enkele inhoudelijke aspecten van de plannen in verband met implementatie van de Kaderrichtlijn water en de Richtlijn overstromingsrisico's. Ook geeft het Waterbesluit aan voor welke oppervlaktewaterlichamen in beheer bij RWS er geen leggerplicht geldt. Een vergunningplicht en algemene regels zijn uitgewerkt voor het gebruik van rijkswaterstaatswerken (zie hiervoor ook de vastgestelde kaarten), het onttrekken van grondwater (ook wanneer dit plaatsvindt in het beheergebied van Rijkswaterstaat) en voor het lozen of onttrekken van water aan oppervlaktewater in beheer bij het Rijk. Voorts bevat het besluit bepalingen over de wijze waarop de aanvraag om een watervergunning wordt gedaan, waaronder de gevallen waarin een elektronische aanvraag wordt ingediend. Tot slot worden, naast de gebruikelijke overgangsbepalingen, nadere uitvoeringsregels gesteld aan de provinciale grondwaterheffing.

Waterregeling

De Waterregeling bevat regels over de organisatie van het waterbeheer, een aantal kaarten over de toedeling van beheer, de begrenzing van oppervlaktewaterlichamen en de aanwijzing van de drogere oevergebieden, alsmede regels voor gegevensverstrekking aan het Rijk op grond van Europese verplichtingen. Verder regelt de Waterregeling een enkel inhoudelijk aspect van het regionaal waterplan en de beheerplannen. Vermelding verdient ook dat sinds de invoering van de Waterwet eind 2009 is voorzien in een uitbreiding van de mogelijkheden tot vrijstelling van de watervergunningplicht voor het gebruik maken van rijkswaterstaatswerken voor ‘activiteiten van ondergeschikt belang'. Voorbeelden van in de Waterregeling genoemde activiteiten van ondergeschikt belang zijn het plaatsen van vlaggenmasten en het vervangen van objecten.

Eén watervergunning

De Waterwet kent één watervergunning. Voor burger en bedrijf betekent dit dat één aanvraag volstaat, ook al zijn er verschillende overheden in beeld. Er is immers maar één bevoegd gezag voor zowel de vergunningverlening als de handhaving en het is aan de overheden onderling afspraken te maken hoe hiermee wordt omgegaan. Vergeleken met de situatie vóór de Waterwet heeft dit voor de praktijk forse gevolgen. Van de verschillende bevoegde-gezaginstanties wordt nu een nauwe samenwerking verwacht. Om de afspraken hierover ook echt te verankeren, worden hiertoe in de praktijk wel dienstverlenings- of samenwerkingsovereenkomsten gesloten.

Nadere informatie over de watervergunning, het doen van een melding en het gebruik van het Omgevingsloket online vindt u op de pagina ‘Vergunningen en meldingen'.Voor meer specifiek inhoudelijke informatie over de watervergunning en meldingen kunt informatie vinden in het digitale Handboek Water, pagina vergunning aanvragen of melding doen.