Bestuurlijk Overleg Water

Het Bestuurlijk Overleg Water (BO Water) is het bestuurlijk overleg dat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat viermaal per jaar voert met de bestuurders van de waterschappen, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat, de Regionale Bestuurlijke Overleggen (RBO’s), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Deltacommissaris.

Het ministerie van LNV vertegenwoordigt bij dit overleg het ministerie van Economische zaken en Klimaat. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken zijn agendaleden bij het BO Water. Doel van dit overleg is enerzijds vanuit het lange-termijn perspectief het bestuurlijk afstemmen van het waterbeleid, de uitvoering en de monitoring. Anderzijds voert het BO Water de strategische discussie over het nationale waterbeleid. Alle wateronderwerpen (waterveiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit en klimaatadaptatie) kunnen de revue passeren en worden in samenhang besproken. Hierbij worden verbindingen gelegd met andere nationale transities en opgaven in het fysieke domein.

Agenda en stukken

Het opvragen van de agenda en vergaderstukken van het BO Water, alsook het (concept)verslag door provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven is mogelijk via de koepelorganisaties.

Procedure agenderen in BO Water

Op de agenda van de BO Water worden onderwerpen geplaatst, nadat hiertoe in het Programmateam Water (PT Water) en het Directeurenoverleg Water (DO Water) is geadviseerd. Ieder onderwerp wordt voorzien van een aanbiedingsformulier. Wilt u weten wanneer de overleggen zijn, zie dan de planning van het BO Water, het DO Water en het PT Water.

Secretariaat

Het secretariaat van het Bestuurlijk Overleg Water wordt gevoerd door Elise de Zwart en Susanne Reitsma.