Kust en zee wet- en regelgeving

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.

Wetten zijn belangrijke instrumenten voor de uitvoering van het Nederlands Noordzeebeleid. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze het gebruik van de Noordzee reguleren en nadelige of schadelijke effecten van activiteiten voorkomen of tot binnen acceptabele grenzen beperken. De achterliggende belangen zijn divers: veiligheid, zorg voor de milieukwaliteit (in water en bodem), bescherming van het ecosysteem en van natuurwaarden, archeologische waarden, omgevingskwaliteit en zo meer.

Binnen de territoriale zee gelden automatisch alle Nederlandse wetten. Het rijk is bevoegd gezag voor het uitoefenen van rechtsmacht. Vanaf één kilometer uit de kust tot aan de kustlijn (laagwaterlijn) hebben ook de provincies en gemeenten bestuurlijke bevoegdheden.

Wetten van kracht in de EEZ

Buiten de Nederlandse territoriale zee (de 12-mijlszone) zijn in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) alleen de wetten van toepassing die voor die zone door de wetgever van kracht zijn verklaard. Dat zijn bijvoorbeeld de Waterwet, de Mijnbouwwet en de Ontgrondingenwet. Op termijn zullen ook de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet in de EEZ van kracht zijn.

Meer informatie over beleid en wet- en regelgeving op de Noordzee is te vinden op het Noordzeeloket.

Informatie over de wet-en regelgeving in relatie tot de zeescheepvaart is de vinden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.