Documenten financiering waterbeheer

Het OESO rapport ‘watergovernance fit for the future’

De OESO onderzocht in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Unie van Waterschappen de toekomstbestendigheid van het Nederlandse waterbeleid. De hoofdconclusie is positief. Nederland heeft een ‘excellent track record’ en is een mondiale referentie op het gebied van waterbeheer.

Rapport: Watergovernance fit for the future

Reactie van de Minister op het OESO rapport

De OESO benoemt in haar rapport een aantal uitdagingen voor het Nederlands waterbeleid en doet aanbevelingen hoe daar mee om te gaan. In deze brief geeft de Minister een reactie op een aantal aanbevelingen waarmee aan de slag zal worden gegaan.

Reactie: Beleidsreactie OESO rapport Nederlands Waterbeleid

Rapport Toekomstbestendige en duurzame financiering waterbeheer (Twijnstra Gudde/Tauw)

Dit rapport geeft een overzicht van de huidige situatie van financiering van het waterbeheer: kosten die worden gemaakt en door wie deze kosten worden gedragen. Daarnaast worden de trends en ontwikkelingen beschreven die een mogelijk effect hebben op de houdbaarheid van de financiering van het waterbeheer op de lange termijn.

Rapport: Toekomstigbestendige en duurzame financiering waterbeheer

Aanbiedingsbrief bij het rapport van Twijnstra Gudde en Tauw

Het rapport van Twijnstra Gudde en Tauw is de basis geweest voor een discussie met de BAW partners. Deze heeft als gedeeld beeld opgeleverd dat de basis op orde is. Een grote systeemwijziging van de financiering van het waterbeheer is daarom niet aan de orde. Maar gezien de toekomstige ontwikkelingen is er echter wel aanleiding om binnen het bestaande stelsel te verkennen waar verbeteringen mogelijk zijn.

Brief: Aanbiedingsbrief Tweede Kamer, Toekomstbestendige en duurzame financiering waterbeheer

Beleving van succes- en faalfactoren door stakeholders bij veranderingen in de financiering van het waterbeheer (Sterk Consulting)

Dit rapport beschrijft enkele aandachtspunten en gaat daarnaast in op de vraag waarom mogelijkheden voor kostenterugwinning, prijsprikkels en/of toepassing van leidende principes, zoals die in het huidige bestel al bestaan, momenteel nog niet volledig zijn uitgeput. Het doel van deze studie is om lessen te trekken uit het verleden om het huidige traject te optimaliseren.

Rapport: Beleving van succes- en faalfactoren door stakeholders (pdf, 868 kB)

Definitiedocument Duurzame financiering van het waterbeheer (van den Bosch en Partners)

In de discussies over de financiering van het waterbeheer en de mogelijke verdeling van de kosten, blijkt dat iedereen zijn eigen definities hanteert voor verschillende begrippen. Dit rapport beschrijft voor al deze termen welke definities er bestaan in de economische literatuur en de wet- en regelgeving (eventueel ingevuld in jurisprudentie) en op basis daarvan wordt een antwoord gegeven op de hierboven gestelde vragen.

Rapport: Definitiedocument Duurzame financiering van het waterbeheer (pdf, 612 kB)

Financiële instrumenten ter verbetering waterkwaliteit (Ecorys)

Deze studie is gericht op een eerste verkenning naar mogelijke kansrijke maatregelen voor niet-landbouw bronnen op het gebied van microverontreiniging in relatie tot waterkwaliteit.

Rapport: Financiële instrumenten ter verbetering waterkwaliteit (pdf, 1.9 MB)

Financiële prikkels waterkwaliteit (LEI)

Dit rapport is gericht op een eerste verkenning naar mogelijkheden om invulling te geven aan het ‘vervuiler betaalt’-principe door het toepassen van nieuwe economische prikkels om de emissies van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en biociden, diergeneesmiddelen, en zware metalen vanuit de landbouw naar het water te beperken.

Rapport: Financiële prikkels waterkwaliteit (pdf, 2.9 MB)

Duurzame en Toekomstbestendige Financiering Waterbeheer fase 3

Het rapport “Duurzame en Toekomstbestendige Financiering Waterbeheer fase 3” legt de stand van zaken en inzichten vast die het resultaat zijn van een intensief samenwerkingsproces tussen de verschillende BAW partners. In dit proces is een groot aantal mogelijkheden verkend om op de lange termijn principes zoals ‘gebruiker, vervuiler, veroorzaker, belanghebbende betaalt’ te versterken in de financiering van het waterbeheer. Hierbij is ook gekeken naar de eventuele rol van andere mogelijke instrumenten en beleidsvelden en hun effectiviteit. Dit rapport beschrijft vooral de inzichten die zijn opgedaan tijdens het proces en is daarom vooral bedoeld als basis en inspiratiedocument voor verdere uitwerking richting de herziening van het BAW.

Rapport: Duurzame en Toekomstbestendige Financiering Waterbeheer fase 3 (pdf, 1.7 MB)