Delta-aanpak Waterkwaliteit

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over de Delta-aanpak Waterkwaliteit.

Nederland waterland.

Een land met schoon en gezond water. Daar zijn wij trots op, en daar staan wij wereldwijd om bekend. Maar dat is niet vanzelfsprekend. In een klein land als het onze staat de kwaliteit van grondwater, rivieren, sloten en plassen voortdurend onder druk. Onze waterzuiveringsinstallaties moeten hard werken om schoon en veilig water te garanderen. Mest, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en nieuwe, nog onbekende chemische stoffen vragen steeds onze aandacht. Om hier een extra impuls aan te geven is in november 2016 een intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater ondertekend. De rijksoverheid, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies, gemeenten, kennisinstituten, natuur, zorg- en landbouworganisaties en de industrie werken binnen de Delta-aanpak Waterkwaliteit aan de kwaliteit van het water. Onze waterkwaliteit was, is, en blijft hard werken. Samen houden we ons water schoon en gezond.

Delta-aanpak Waterkwaliteit algemeen

afbeelding 1 DAWZ klein

De Delta-aanpak Waterkwaliteit komt voort uit de gezamenlijke ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Afbeelding 3 DAW klein

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer levert een bijdrage aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.

Ketenaanpak Medicijnresten

Medicijnresten uit water - klein

In de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water werken de watersector en de zorgsector samen om medicijnresten in oppervlakte- en grondwater terug te dringen.

Grote Wateren

Afbeelding 5 - werkaandegrotewateren_poster

Op weg naar duurzaam waterbeheer en ecologische kwaliteit in de grote wateren.

Deltaprogramma Zoetwater

Afbeelding 6 - Zoetwater klein

Voldoende zoetwater is cruciaal voor de stabiliteit van dijken en stedelijke bebouwing en de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening.

Kaderrichtlijn Water

afbeelding 7 - krw

De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doel de duurzame bescherming van ecosystemen en watervoorraden.

Opkomende stoffen in water

Pernis

Opkomende stoffen worden gedefinieerd als niet genormeerde stoffen, waarvan de schadelijkheid nog niet volledig is vastgesteld. Dit onderdeel beschrijft de aanpak van deze stoffen in het water