Internationaal

Internationaal overleg over waterbeleid
Voor Nederland is samenwerking in de internationale stroomgebieden van Noordzee, Rijn, Maas, Schelde, Eems en Waddenzee cruciaal voor een efficiënt beheer van het hoofdwatersysteem. Hiervoor is ook Europese en mondiale samenwerking door kennis uitwisselen en kennis halen, essentieel.

Internationaal overleg vindt plaats op de volgende gebieden/ overleg gremia:

 • Internationale stroomgebieden van de riviereren Rijn, Maas, Schelde en Eems in de respectievelijke internationale riviercommissies;
 • Internationaal overleg over de Waddenzee, de Noordzee en Noord Atlantische Oceaan;
 • Het uitwisselen en halen van expertise over netwerkmanagement in andere (buur)landen waaronder het versterken van de samenwerking met Europese netwerkbeheerders t.b.v. het beheer van hoofdwatersysteem;
 • Beleidsontwikkeling in de Europese Unie. Overleg wordt gevoerd in -en over de volgende EU Dossiers m.b.t. het waterbeleid:

Overleg door de Europese Waterdirecteuren over:

 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR)
 • Prioritaire stoffen
 • Klimaatveranderingen
 • Kaderrichtlijn Marien (KRM)

Overleg over de Europese richtlijnen:

 • Richtlijn stedelijk afvalwater
 • Nitraatrichtlijn
 • IPPC