Stand van zaken voorjaar 2020

Hoe gaan de Rijntakken en de Maas zich op lange termijn ontwikkelen? Het onderzoeksprogramma Rivers2Morrow wil over enkele jaren de antwoorden geven op deze belangrijke vraag. Welke zes onderzoeken lopen er? En wie hebben er nu al van de opgedane kennis geprofiteerd?

Op dit moment zijn zes van de acht promotieplaatsen van Rivers2Morrow ingevuld. Drie nieuwe PhD’s zijn in januari van dit jaar met hun onderzoek gestart in Delft, Utrecht en Wageningen. De drie PhD-trajecten die al langer lopen, komen verderop in deze nieuwsbrief aan bod. Lees meer over het promotieonderzoek, de persoonlijke relatie van de promovendi met ‘water’ en hun individuele drijfveren door hun naam aan te klikken:

Naar verwachting worden de resterende twee promotieplaatsen in de loop van dit jaar opgevuld. De werving en selectie is in volle gang. De promotieonderzoeken van Rivers2Morrow worden verricht aan de universiteiten van Delft, Twente, Utrecht en Wageningen.

Acht onderzoeken

De volgende onderzoeken lopen inmiddels:

1: Sediment management in the deltaic area – Jana Cox aan Universiteit Utrecht; begeleiding Maarten Kleinhans, Hans Middelkoop en Ymkje Huismans (Deltares);

2: Sediment issues in the upper delta – Clàudia Ylla Arbós aan Technische Universiteit Delft; begeleiding Astrid Blom;

3: New methods of predicting sediment transport - Judith Poelman aan Wageningen Universiteit & Research, begeleiding Ton Hoitink;

4: Bed morphodynamics in estuarine channels with mixtures of sand, silt and clay - Iris Niesten, aan Wageningen Universiteit & Research, begeleiding Ton Hoitink;

5: On the sediment balance of the Meuse river - Hermjan Barneveld, aan Wageningen Universiteit & Research, begeleiding Ton Hoitink;

6: Bed form dynamics and high discharges – Lieke Lokin, aan Universiteit Twente, begeleiding Jord Warmink en Suzanne Hulscher.

De volgende twee onderzoeken starten medio 2020:

7: Origin and supply of fine sediments in the Rhine branches, aan Universiteit Utrecht; begeleiding Marcel van der Perk en Hans Middelkoop;

8: Partitioning of water and sediment over bifurcation points, aan Technische Universiteit Delft; begeleiding Ralph Schielen.

Eerste onderzoeksresultaten direct belangrijk

Samenwerking tussen academische kennisleveranciers en de gebruikers van die kennis was en is (nog) geen gemeengoed. Toch laten de eerste ervaringen met Rivers2Morrow zien dat de wetenschappelijke rivierkennis wel degelijk belangrijk is voor toepassing in de praktijk. Het deelonderzoek naar ‘trendlijn rivierbodem’ van Clàudia Ylla Arbós leverde waardevolle inzichten op voor Integraal Rivier Management (IRM; strategisch beleidsconcept van Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat). De grote betrokkenheid van de Delftse universiteit was daar zeker debet aan. Maar ook het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft al gebruik gemaakt van door Rivers2Morrow tot stand gekomen kennis en inzichten.

3 IenW07022020RE-03