Samenwerking VNK2 met Deelprogramma Veiligheid

De afgelopen tijd is door veel partijen gewerkt aan de totstandkoming van nieuwe normen voor waterveiligheid. Dit is gebeurd in het kader van het Deltaprogramma. De technisch inhoudelijke uitwerking van de nieuwe normen is uitgevoerd onder regie van het Deelprogramma Veiligheid. Het projectbureau VNK2 heeft in goede samenwerking met Deltares en het Deelprogramma Veiligheid hierbij inhoudelijke inzichten en informatie toegevoegd.

Bij de uitwerking van de nieuwe normen is met name gekeken naar het aantal slachtoffers, de economische schade en de kosten van investeringen. Om een uitspraak te kunnen doen over het overstromingsrisico van de verschillende dijkringen in Nederland, beschikte VNK2 gaandeweg over een landelijke consistente set gegevens over de sterkte van de waterkeringen en de gevolgen van dijkdoorbraken in termen van slachtoffers en schade. Deze gegevens zijn door het Deltaprogramma gebruikt in de technische uitwerking van de normering.

Daarnaast is informatie van VNK2 over de huidige sterkte van waterkeringen gebruikt om een inschatting te maken van de opgave die de nieuwe normen met zich meebrengen. In zogenaamde consequentieanalyses is gekeken naar de omvang van de benodigde investeringen uitgedrukt in kosten en in lengte van de te versterken waterkering. Dit heeft geleid tot een beeld van welk deel van de primaire waterkeringen tussen nu en 2050 versterkt moet worden om aan de nieuwe norm te voldoen en welke kosten daarmee zijn gemoeid.