Kunstwerken en WTI2017

Het project Wettelijk Toetsinstrumentarium 2017 (WTI2017) maakt gebruik van de binnen VNK2 opgedane ervaringen met het beschouwen en beoordelen van waterkerende kunstwerken. Het gaat hierbij met name om de methode waarbij de globale faalkansen worden geschat. Op dit moment wordt verschillend omgegaan met faalmechanismen, terwijl eenduidigheid in de toetsingen belangrijk is. VNK2 draagt vanuit de opgedane ervaring bij aan hiervoor passende instructies binnen WTI2017.

In het project VNK2 is veel ervaring opgedaan met het beschouwen en beoordelen van waterkerende kunstwerken in de primaire keringen. Er is gaandeweg het project een werkwijze ontstaan waarbij wordt gestart met een screening op basis van globale faalkansen. De resultaten van deze screening leiden tot een selectie van kunstwerken en faalmechanismen die mogelijk substantieel bijdragen aan het overstromingsrisico van de waterkering. Van deze kunstwerken en faalmechanismen worden vervolgens uitgebreide probabilistische analyses gemaakt.

Het project Wettelijk Toetsinstrumentarium 2017 (WTI2017) kent ook een kunstwerkenspoor. Bij de ontwikkeling van dit spoor wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de ervaringen van VNK2. Met name de methode waarbij op basis van enkele specifieke kenmerken van een kunstwerk globale faalkansen worden geschat, is van toegevoegde waarde om de toekomstige toetsinspanningen bij kunstwerken efficiënt te kunnen richten. Globale faalkansen van de diverse objecten kunnen eenvoudig met elkaar worden vergeleken, zodat de meest kwetsbare kunstwerken en faalmechanismen vanzelf naar voren komen.

Daarnaast levert VNK2 het inzicht dat het voor de kunstwerken vooral van belang is om bij de toetsing heldere schematisatie-instructies mee te geven. Voor de diverse faalmechanismen geldt dat er tot op de dag van vandaag nogal verschillend mee omgegaan wordt. Eenduidigheid in de toetsingen is hierdoor moeilijk te realiseren. Vanuit VNK2 worden specifieke problemen bij de schematisaties naar voren gebracht, zodat hiervoor passende instructies kunnen worden opgesteld binnen het WTI2017.