Best practices voor het Deltaprogramma

De projectgroep risicobenadering (waar VNK2 aan heeft bijgedragen) heeft het Deltaprogramma geadviseerd met betrekking tot de uitwerking van voorkeursstrategieën en de consistentie hierbij tussen de verschillende deelprogramma's. In dit kader heeft de projectgroep deze zomer een aantal conclusies en aanbevelingen gedaan, die zijn uitgewerkt in best practices zodat de inzichten ook kunnen worden toegepast binnen het Deltaprogramma.

Samen met de deelprogramma's zijn de kansrijke strategieën geanalyseerd en dat heeft geleid tot een aantal hoofdconclusies. Die conclusies zijn uitwerkt in best practices en worden toegepast binnen het Deltaprogramma, bij de uitwerking van de voorkeursstrategieën. De inzichten over de uitwerking van de normering, zoals verwoord in de aprilbrief van de minister, worden daarbij als richtinggevend meegenomen.

De best practices zijn gegroepeerd rond de drie thema's van de projectgroep risicobenadering: sterkte-inzichten, differentiatie en meerlaagsveiligheid. De projectgroep doet een aantal aanbevelingen voor de uitwerkingen, zoals het centraal stellen van de risico- en overstromingskansbenadering (o.a. door het meenemen van de laatste inzichten in sterkte van waterkeringen bij het vaststellen van maatregelenpakketten) en de relatie te leggen met doelmatigheid, differentiatie en nHWBP-maatregelen.

De mogelijkheid om hiermee bij de verdere uitwerking van de voorkeursstrategieën gerichter in te spelen op de daadwerkelijke eigenschappen van het hoogwaterbeschermingssysteem schept de condities voor het ontwikkelen van voorkeursvarianten die beter invulling geven aan doelmatigheid en toekomstbestendigheid. Ook draagt de informatie bij aan de normeringsdiscussie, door een technisch inhoudelijke invulling van de Aprilbrief van minister Schultz.