Kennis doorvertalen naar toepassingen

Kennis die wordt opgedaan binnen het onderzoeksprogramma Rivers2Morrow moet bijdragen aan de beleidsontwikkeling binnen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en aan uitvoering van het rivierbeheer binnen Rijkswaterstaat. Toepassing van de nieuwe inzichten geeft buiten de wetenschappelijke wereld waarde aan de kennis.

Het onderzoeksprogramma Rivers2Morrow onderzoekt de morfologische ontwikkeling van de Rijn en Maas tot 2100 met een doorkijk naar 2200. Daarbij krijgt ook de ecologische ontwikkeling aandacht. Kennis van het gedrag van het riviersysteem is belangrijk omdat onbekend is waar de ontwikkeling van de rivieren (op lange termijn) heen gaat. Deze onzekerheid komt door een combinatie van klimaatverandering en grootschalig menselijk ingrijpen in het heden en verleden. Ingrijpen in een systeem zonder de lange termijn evenwichtssituatie te kennen, is risicovol. We missen op dit moment de kennis voor de inrichting van de rivier en beleidsontwikkeling op lange termijn.

Illu 05
Matthijs Boersema

Voor Rivers2Morrow wordt kennis ontwikkeld binnen universitair onderzoek. Acht enthousiaste PhD-studenten aan vier universiteiten (Utrecht, Delft, Twente en Wageningen) zijn dit jaar allemaal aan het werk om het genoemde kennishiaat zo goed mogelijk te dichten. Maar zijn wij er dan? Het antwoord is ‘nee’ – er is méér nodig. Het succes van het programma hangt in hoge mate af van de valorisatie. Dit is het proces van waardecreatie uit kennis door die geschikt te maken voor maatschappelijke benutting. Anders gezegd: de nieuwe rivierkennis krijgt betekenis binnen de beleidsvorming door het Ministerie en het beheer door Rijkswaterstaat. Wil de nieuwe rivierkennis op beide plaatsen tot z’n recht komen, dan moet deze in de juiste vorm en op de juiste plek worden ingebracht. Dat geeft de ontwikkelde rivierkennis z’n waarde en maatschappelijke relevantie.

Wat betreft de valorisatie binnen het  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zet Rivers2Morrow in op de verbinding tussen beleidsvragen en kennisvragen. Voor de beleidsmaker moeten de kennisvragen antwoord geven op ‘wat moet ik weten om te kunnen handelen?’ Maar waar, en aan welke (digitale) tafel, wordt deze vraag gesteld als het gaat om de lange termijn beleidsvorming? Binnen Rivers2Morrow wordt dit jaar nadrukkelijk gezocht naar de beste plek om de ontwikkelde rivierkennis in te brengen. Als we kijken naar de vorm dan hebben we reeds stappen gezet en door overzicht te brengen in de onderzoeksvragen en beleidsvragen middels infographics, die ook online beschikbaar zijn.

De toepassing van kennis bij Rijkswaterstaat krijgt z’n beslag door de aanwezigheid van haar regionale diensten in de begeleidingscommissies van het researchprogramma. Vertegenwoordigers van de regio weten wat er ‘thuis’ speelt en aan welke kennis daar behoefte is. Daarnaast zijn er middelen vrijgemaakt om morfologische modellen te verbeteren die Deltares beheert. Voor die verbeterslag is het Riverlab bij Deltares opgericht. Nieuwe rivierkennis en inzichten uit de onderzoeken, kunnen daar worden toegepast. De kennis wordt gedeeld binnen een ‘community’. Als laatste stimuleert de stuurgroep van Rivers2Morrow praktijkgericht onderzoek door zichtbaar te maken hoe academisch onderzoek kan worden doorvertaald naar gebruik in de praktijk. Het is de ambitie om per promotieonderzoek ‘cases’ te ontwikkelen die de vertaalslag naar toepassing in de praktijk laat zien.