Welkomstwoord

Beste Rivers2Morrow-volger,

In de afgelopen eeuwen (en zeker de laatste decennia daarvan) is er flink gesleuteld aan onze rivieren. Tegelijk verandert het klimaat. Hoe reageren onze rivieren op die ingrepen en veranderingen? Welke opgaven liggen voor ons om waterveiligheid, scheepvaart en natuur op niveau te houden?

Dit zijn in een notendop de centrale vragen aan Rivers2Morrow. Dit onderzoeksprogramma - waarvan de voorbereidingen in 2017 begonnen - krijgt steeds meer water onder de kiel. Deze eerste nieuwsbrief symboliseert dat. In 2019 zijn drie PhD’s aan de slag gegaan (zij komen elders in deze nieuwsbrief aan het woord). In 2020 starten er nog eens vijf. Daarnaast is er flankerend onderzoek geweest samen met o.a. Deltares, HKV, RoyalHaskoningDHV en het Wereld Natuur Fonds. Dit onderstreept niet alleen dat onze community zich verder uitstrekt dan overheid en universitaire wereld, maar ook de maatschappelijke relevantie van de ontwikkelde kennis.

Als wij die kennis ontsluiten, combineren, valideren en met elkaar delen, komen de juiste inzichten beschikbaar om ook op lange termijn onze maatschappelijke taken goed uit te blijven voeren. Uiteindelijk geeft het toepassen van nieuwe kennis pas betekenis aan de inspanningen van alle betrokkenen.

Ter gelegenheid van de eerste editie van de nieuwsbrief Rivers2Morrow, wil ik elk lid van onze community dan ook van ganser harte aanmoedigen daaraan bij te blijven dragen.

Titus Livius

Voorzitter Stuurgroep R2M en Directeur Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur bij het Ministerie van IenW

1 K.2009.4817_Livius