Waterbegrippen

j
q
x
y
*

Aangroeiing

Aanleghoogte

Aansluitconstructie

Aantakken strangen

Achtergrondwaarde

Achterloopsheid

Achteroeverconcept

Afschuiven

Afvoer

Akte van Mannheim

Alarmeringswaarden

Algemene beoordelingsmethodiek (ABM)

AMvB

Anti-fouling

Atmosferische depositie

Autonome bodemdaling

Baggerspecie

Bandijk

Banket

Basiskustlijn

Beheerplan

Belasting

Belasting (door stoffen)

Beleidslijn

Benedenrivieren

Bergingsgebied

Beschermingszone

Beschoeiing

Beste Beschikbare Technieken

Bestuursakkoord Water

Bezwijken

Binnenberm

Binnendijks

Binnentalud

Binnenteen

Biociden

Biodiversiteit

Blauwalg

Botulisme

Bovenrivierengebied

Bprw

Bres

Buitenberm

Buitendijks

Buitenkruinlijn

Buitentalud

Buitenteen

Calamiteit

Calamiteiten (bestrijdings)plan

Compartimentering

Continentaal Plat

Coupure

Crisis

Crisiscommunicatie

Delta

Deltabeslissingen

Deltacommissaris

Deltafonds

Deltahoogte

Deltawet

Differentiatie

Diffuse Bronnen

Dijkbewaking

Dijkdoorbraak

Dijkleger

Dijkring

Dijkringgebied

Dijktraject

Dijkvak

Dijkval

Directe lozing

Doodtij

Drogere oevergebieden

Duinafslag

Duinvoet

Duurzaam

Dynamisch kustbeheer

Ecologisch maaibeheer

Ecologische hoofdstructuur

Ecologische toestand

Economisch risico

Economische schade

Ecosysteem

EDO, Ergst denkbare overstroming

EEZ

Emissie

Emissieregistratie

Erosie

Estuarium

Eutrofiëring

Evacuatie

Evacuatiefractie

Evacuatieplan

Externe veiligheid

Faalkans

Faalkansbegroting

Faalmechanisme

Falen

Gebiedseigen water

Gebruiker watersysteem

Gebruiksfunctie

Geen achteruitgangsprincipe

Getij

Getroffene

Gevolgen (van een overstroming)

Gewasbeschermingsmiddel

Golf

Golfoploop

Golfoverslag

Golfoverslagdebiet

Golfperiode

Good Housekeeping

Grenstoestand (uiterste)

Groepsrisico

Grondijs

Grondwaterbeschermingsgebied

Grondwaterzorgplicht

Grootschalige toepassing

Habitat

Habitatrichtlijn

Handelingsperspectief

Handhaving

Heave

Hoge gronden

Hoofdwatersysteem

Hoogwatergolf

Hoogwaterrichtlijn

Horizontaal evacueren

Hydraulisch Belasting Niveau (HBN)

Hydraulische belasting

Hydraulische condities

IJsdam

IJsgang

IJsseldelta

Immissie

In situ

Incident

Indirecte lozing

Individueel risico

Infiltratie

Inpassingsplan

Integrale watervergunning

Interventiewaarde

Inundatie

Invloedszone

Kernzone

Ketenbenadering

Keur

Kleinschalige Wateraanvoer KWA

Koelwater

Kosten-batenanalyse

Kringloopsluiting

Kritisch grensprofiel

KRM

Kruiend ijs

Kruin

KRW

KRW-factsheet

Kunstwerk

Kustfundament

Kustlijn

Kustverdediging

Kwalibo

Kwel

LCM

LCO

LCW

Legger

Lengte-effect

Lokaal Individueel Risico (LIR)

Lozing

Maatgevende hoogwaterstand (MHW)

Meekoppelen

Meetverplichting

Mengzone

Milieujaarrapportage

Milieuzorg

Modellering

Mors

Morsverliezen

NAP

Nationaal Waterplan

Nautisch onderhoud

Noodmaatregelen

Nutriëntenbelasting

Ondergrens

Onderhoudsbaggeren

Onderhoudsdiepte

Onderloopsheid

Onderwateroever

Ontsnippering

Ontwateren

Ontwatering

Ontwerppeil

Onvoorziene lozing

Opbarsten

Oppervlaktewaterlichaam

OSPAR-verdrag

Overhoogte

Overlopen

Overschrijdingskans

Overstromingskans

Overstromingsrisico

Overstromingsscenario

Overstromingssimulatie

Overstromingsverloop

PAKs

PBDE

Peilbesluit

Persistent

Persleiding

Piping

Plasbrand

Plofzone

Preparaten

Primaire dijk of kering

Probabilistiek

Puntbron

Rampenbestrijdingsplan

Rampenplan

Regionale dijk of (water)kering

Retentiegebied

Richtlijn Prioritaire Stoffen

Rijntakken

Riooloverstort

Risicocommunicatie

Risicokaarten

Rivierbed

Riviernormalisatie

Roerdiepte

ROR

Ruimte voor de Rivier

Samenloop

Schaderisico

Seiche

Signaleringswaarde

Slachtofferrisico

Springtij

Stand der Veiligheidstechniek

Stoffen

Stormseizoen

Stormvloed

Stormvloedkering

Stroomgebied

Stroomgebiedbeheerplan

Stuwbeheer

Stuweffect

Talud

Taludbekleding

Teeltvrije zone

Toezichtplan

Tolerantie

Uitspoeling

Vast object

Vechtdelta

Veiligheidsketen

Veiligheidsnorm

Verdringingsreeks

Verspreiden

Verspreiden van baggerspecie

Vertikaal evacueren

Vertroebeling

Vervuilingseenheid

Verwachting

Verzilting

Visintrek

Vismigratie

Vooroever

Voorspelling

Voorzieningenniveau

Waakhoogte

Waarschuwingstijd

Water footprint

Wateraanbod

Waterakkoord

Waterbeheerder

Waterberging

Waterbodem

Waterbodemonderzoek

Waterhuishouding

Waterkerend kunstwerk

Waterkering

Waterkwaliteitsspoor

Waterlichaam

Wateropgave

Waterplan

Waterstaatswerk

Waterstand

Watersysteem

Watersysteembenadering

Watertekort

Watertemperatuur

Watertoets

Waterverdeling

Watervraag

Waterwet

Werken

Windkracht- en richting

Windrichting

Winterbed

WMCN

Zandbank

Zeereep

Zeespiegelstijging

Zelfredzaamheid

Zomerbed

Zorgplicht

Zuurstofverbruik

Zwakke schakels

Zwemwaterprofiel


Hofvijver