Ergst Denkbare Overstroming (EDO)

Wat is een EDO?

Dit zijn scenario's die zijn opgesteld om een goed beeld te kunnen schetsen van de omstandigheden tijdens een overstroming. In 2008 heeft Rijkswaterstaat scenario's van extreme overstromingen opgesteld: de ‘ergst denkbare overstromingsscenario’s (EDO’s).

De scenario's van de ergst denkbare overstroming geven de ergste overstromingen weer die experts nog enigszins reëel achten. De deskundigen die de overstromingsscenario's hebben opgesteld, hebben rekening gehouden met waterstandsstatistieken, de toestand van waterkeringen, gebiedskenmerken, de maximale hoeveelheid rivierwater die vanuit het buitenland Nederland kan bereiken en de mechanismen die leiden tot het bezwijken van een waterkering. De scenario's beginnen met een weersverwachting enkele dagen voordat de dijken bezwijken en lopen door tot het water niet langer stijgt. Voor elk scenario zijn twee situaties uitgewerkt: de situatie met de sterkte van de waterkeringen in 2008 en de situatie in 2015, na afronding van verbeteringswerken vanuit Ruimte voor de Rivier en Zwakke Schakels Kust.

Wat is het doel van de ontwikkelde EDO’s?

De EDO’s vormden in 2008 het uitgangspunt voor de werkzaamheden van de Taskforce Management Overstromingen. De werkzaamheden van de TMO zijn inmiddels overgenomen door de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO). Op landelijk niveau is dit de autoriteit ten aanzien van crisismanagement water, waarin de waterbeheerders en de veiligheidskolom samenwerken. De scenario's van de ergst denkbare overstromingen zijn ontwikkeld door Rijkswaterstaat.

De EDO’s zijn geschikt om een indruk te krijgen van de mogelijke gevolgen van een zeer ernstige overstoming, waarbij de waterkeringen op meerdere plaatsen tegelijk falen. Deze scenario’s sluiten niet uit dat er ook op andere plaatsen overstromingen kunnen plaatsvinden. Om een indruk te krijgen van de gebieden die door een overstroming bedreigd kunnen worden zie de provinciale risicokaarten.

Wat zijn de gevolgen van een EDO?

Vanwege verschillen in de aard van de overstromingen, is Nederland opgedeeld in zes regio's met elk een ander overstromingsscenario. EDO's zijn uitgewerkt voor:

  • Westelijke kust
  • Noordelijke kust
  • IJsselmeergebied
  • Benedenrivierengebied
  • Rijn - IJssel
  • Rijn - Maas

Voor elke regio is een tijdlijn opgesteld met een indicatie van het verloop van een overstroming na een doorbraak, met de bijbehorende waterdiepte en het aantal getroffenen. Dit is slechts een indicatie van wat er kan gebeuren, de exacte locatie van mogelijke dijkdoorbraken blijft van tevoren onbekend.

Nieuwe ontwikkelingen / vervolgtraject

De ontwikkelingen in Nederland om voorbereid te zijn op overstromingen staan niet stil.

In het kader van de waterveiligheid gaat het onder andere om de volgende landelijke ontwikkelingen en projecten: