Ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

De ontwerp-Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 liggen van 22 maart tot 22 september 2021 ter inzage.

U kunt een zienswijze indienen via de website van het platform participatie.

De KRW schrijft voor dat stroomgebiedbeheerplannen worden opgesteld met de beschrijving van de watersystemen, doelen en maatregelen. De eerste stroomgebiedbeheerplannen voor Rijn, Maas, Schelde en Eems zijn in 2009 verschenen. In 2015 zijn deze bijgewerkt. Nu ligt de tweede bijwerking van de stroomgebiedbeheerplannen voor. Bepaalde niet-variabele informatie, zoals de bodemopbouw en -gebruik van het stroomgebied, wordt dan ook niet herhaald. Verder is er ditmaal voor gekozen om de 4 stroomgebiedbeheerplannen, inclusief de maatregelprogramma’s, in 1 document op te nemen. Dit vereenvoudigt productie en gebruik, wat een wens is van maatschappelijke organisaties.

In de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen is op hoofdlijnen te vinden welke maatregelen de komende 6 jaar worden uitgevoerd. Meer details zijn te vinden in het ontwerp-Nationaal Waterprogramma en in de ontwerp-beheerplannen van waterschappen voor de regionale wateren. Daarnaast zijn factsheets opgesteld waar alle relevante informatie per waterlichaam is weergegeven. Deze factsheets zijn te vinden op www.waterkwaliteitsportaal.nl. Hier is ook een interactieve kaart voor zowel oppervlakte- als grondwater te vinden. De achtergronddocumenten voor het stroomgebiedbeheerplan zijn ook via het waterkwaliteitsportaal ontsloten.

Omdat Nederland onderdeel is van 4 internationale stroomgebieden worden er ook overkoepelende delen (A) van de stroomgebiedbeheerplannen gemaakt samen met de bovenstroomse landen.

Stroomgebiedbeheerplannen

Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022-2027 (pdf, 24 MB)

Een overzicht van de achtergronddocumenten waarnaar wordt verwezen in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Rijn, Maas, Eems en Schelde kunt u vinden in het waterkwaliteitsportaal .