Amalgaamafscheiders

In de tandheelkunde gebruikt men sinds 1830 kwikhoudend amalgaam als vulmateriaal bij gaatjes. Een amalgaanafscheider is de best beschikbare techniek (BBT) voor het zuiveren van kwikhoudend amalgaam afvalwater. Voor Amalgaam bestaan tegenwoordig alternatieven zoals bijvoorbeeld keramiek en composiet.

Inhoud

Wat is Amalgaam?

Amalgaam worden gemaakt uit twee componenten:

  • een poeder van een tin-zilververbinding (Ag3Sn) en
  • (meer dan 50%) kwik, de vloeistof.

Algemeen geregeld

Bij het plaatsen van nieuwe kwikhoudend amalgaam vullingen kan het amalgaam in het spoelwater (afvalwater) terecht komen.

Sommige tandartsen passen zelf geen amalgaamvullingen meer toe, terwijl hun patiënten deze wel kunnen hebben. Ook bij het verwijderen en of vervangen van vullingen met kwikhoudend amalgaam. kan het amalgaam in het spoelwater (afvalwater) terecht komen.

Een amalgaamafscheider is daarom verplicht bij alle tandartspraktijken voordat het geconcentreerde afwater in het vuilwaterriool komt. Een amalgaamafscheider is de best beschikbare techniek (BBT) voor het zuiveren van amalgaamhoudend afvalwater.

Amalgaamafscheiders

Volgens artikel 3.154 van het Activiteitenbesluit moeten amalgaamafscheiders voldoen aan de NEN-EN-ISO 11143. Dit is de Nederlandse versie van de Europese norm EN ISO 11143.

Aan deze norm moeten alle afscheiders voldoen. Het overgangsrecht voor de andere type afscheiders is sinds 1-1-2011 niet meer van toepassing.

Afscheidingsrendement

Essentie van NEN-EN-ISO 11143 is dat amalgaamafscheiders een afscheidingsrendement van tenminste 95% moeten hebben. Het afscheidingsrendement moet men bepalen volgens de testmethode beschreven in de norm.

Afvoeren afval

Het afgevangen kwikhoudend amalgaam is gevaarlijk afval. Daarom moet de drijver van de inrichting dit aan een erkende inzamelaar afgegeven.

CE-Markering

Zonder CE-markering mag een leverancier een product niet verkopen. De verplichtingen over CE-markering staan in de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EEG). Op het contactpunt bouwproducten en bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u meer informatie vinden over de Europese Verordening Bouwproducten.

Bij de CE-markering hoort ook een prestatieverklaring. Deze legt uit wat het product doet en wat de eigenschappen zijn van het product. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de volledigheid en juistheid van deze informatie. Ook controleert de ILT of de CE-markering op bouwproducten zit. Ook een ander bevoegd gezag dan de ILT kan aan een leverancier of fabrikant vragen om gegevens over de CE-markering. Dat mag op basis van artikel 11, lid 8 van de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EEG).

Een ander bevoegd gezag dan de ILT mag dus ook informatie opvragen bij de leverancier of fabrikant wanneer dit nodig is. Wanneer blijkt dat een bouwproduct niet voldoet aan de CE-markering of prestatieverklaring, kan men dit melden bij de ILT.

Het blijft de verantwoordelijkheid van een initiatiefnemer om een product op de juiste manier te gebruiken. Vanuit het Activiteitenbesluit kan een toezichthouder alleen handhaven op het gebruik van een bouwproduct door een initiatiefnemer. Alleen de ILT neemt maatregelen tegen de leverancier of fabrikant van een bouwproduct als het product niet voldoet aan de CE-markering.

Plaatsing en onderhoud

Correcte plaatsing is een belangrijke borging van de goede werking. Het bevoegde gezag zal daarom eenmalig op de (ver)plaatsing toezien.

Correct gebruik en onderhoud van amalgaamafscheiders is ook een belangrijke borging van de goede werking. Daarom moet de drijver minstens 1 x per jaar amalgaamafscheider legen / onderhouden (eis NEN-EN -ISO norm).

De inhoud van de afscheider moet de drijver via een erkende inzamelaar voor gevaarlijk afval (VIHB lijst) laten afvoeren. Het bevoegde gezag houdt hier administratief toezicht op.