Onderzoeksprogramma Beheer en Onderhoud kust

Om het huidige beleid uit te voeren suppleert Rijkswaterstaat jaarlijks gemiddeld 10 miljoen m3 zand. Hoeveel zand er precies nodig is en op welke plaatsen en tijdstippen het zand het best kan worden neergelegd, wordt o.a. gebaseerd op de jaarlijkse beoordeling van de kust en kennis en ervaring van het zandige kustsysteem.

Het langjarige kennisprogramma Beheer en Onderhoud van de Nederlandse kust (B&O kust) heeft tot doel om onderzoeksvragen over suppleties te beantwoorden en de kennis over het kustsysteem uit te breiden en te verspreiden. In dit programma werken Deltares en Rijkswaterstaat samen.

De aanpak is een cyclisch proces: Rijkswaterstaat baseert keuzes over suppleties en het beheer van de kust op de bestaande kennis van het kustsysteem. Als er sprake is van kennisleemten worden hiervoor hypothesen geformuleerd. Het toetsen van deze hypothesen en beantwoorden van de onderzoeksvragen die daarbij naar voren komen, worden opgepakt in deelprojecten. Nieuwe inzichten die uit het onderzoek voortkomen, kunnen leiden tot aanpassingen in de uitvoering van suppleties en kustbeheer.

Naast het beantwoorden van onderzoeksvragen en het toetsen van hypothesen heeft het programma B&O Kust ook het doel om kennis te verspreiden en regionale adviezen uit te brengen (gericht op vragen vanuit het kustbeheer van de Rijkswaterstaat regionale dienstonderdelen).

Projecten B&O Kust

Het programma B&O kust bestaat uit vier projecten waarin verschillende aspecten van het morfologisch en ecologisch systeem centraal staan. Per project worden data-analyses en modelsimulaties uitgevoerd om onderzoeksvragen te beantwoorden en hypothesen te toetsen.

  1. Toestand van de kust
  2. Werking kustfundament & Herverdeling suppletiezand
  3. Uitwisseling getijbekkens & Morfodynamiek eilandkoppen
  4. Natuurlijk veilig (effect van suppleren op ecologie)
  5. Specialistisch advies