Specialistisch advies

Vanuit de beheerpraktijk van Rijkswaterstaat is er jaarlijks behoefte aan advies op maat, ingegeven door actuele situaties in de regio. Het is dan belangrijk om direct af te kunnen tappen van de lopende onderzoeken en onderzoeksresultaten uit de afgelopen jaren. In dit project worden vragen beantwoord van regionale beheerders binnen Rijkswaterstaat. De vragen gaan over Kustlijnzorg of breder het beheer en onderhoud van de kust.

Kennis halen - of samen met buitenlandse partners ontwikkelen - is vaak effectiever en goedkoper. Rijkswaterstaat werkt daarom samen met buitenlandse organisaties met vergelijkbare taken in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Vlaanderen, Zweden, Denemarken, de Verenigde Staten, China. Vanuit deze internationale context worden ook adviesvragen binnen het project "Specialistisch advies" opgepakt.

Dit project bestaat uit drie deelprojecten. De rapporten, overige producten en meer informatie over deze deelprojecten zijn te vinden op de wiki van Deltares.

1. Hypothesen kustbeleid en -beheer

Dit deelproject is gebaseerd op hypothesen over de werking van de kust, gekoppeld aan de beleidsdoelstelling die voor de gehele Nederlandse kust geldt, namelijk:

"Waarborging van de veiligheid tegen overstromingen vanuit zee met behoud van de (inter)nationale ruimtelijke waarden. Waarbij gebieds-specifieke identiteit een belangrijke kernkwaliteit is".

Het toetsen (onderbouwen of verwerpen) van deze hypothesen en beantwoorden van de onderzoeksvragen die daarbij naar voren komen, wordt opgepakt in de verschillende deelprojecten van het kennisprogramma B&O Kust. Binnen dit deelproject worden alle geformuleerde hypothesen geactualiseerd.

2. Regionaal advies op maat

Dit deelproject geeft antwoord op specifieke vragen vanuit de regionale beheerpraktijk van Rijkswaterstaat. Voor deze vragen wordt direct afgetapt van het langjarig lopende kustonderzoek.

Ieder jaar worden er 4 tot 8 dringende vragen (orde grootte: aantal dagen werk) opgepakt en beantwoord. Het aantal varieert, afhankelijk van de grootte van de vragen. Het is ook mogelijk om door middel van gezamenlijke financiering met andere Rijkswaterstaat dienstonderdelen grotere vragen op te pakken. Recente voorbeelden hiervan zijn de morfologische analyse van het Westgat Ameland en onderzoek naar aanwezigheid en stabiliteit van vooroever bestortingen in de Wester- en Oosterschelde.

3. International Guideline Natural and Nature Based Features

Rijkswaterstaat heeft onder andere een langjarige samenwerking met het United States Army Corps of Engineers (USACE). Samen wordt gewerkt aan een internationale guideline voor het toepassen van natuurlijke en op natuur gebasseerde oplossingen voor overstromingsrisicobeheer.