Kustgenese 2.0

Het klimaat verandert en de bodem daalt. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop we de Nederlandse kust onderhouden. Om Nederland ook in de toekomst veilig te houden moeten we nu nadenken over de vraag hoe we onze kust na 2020 met zandsuppleties kunnen blijven onderhouden.

Uitgeschreven tekst

Doelstelling Kustgenese

De doelstelling voor het programma Kustgenese 2.0 is: Het genereren van kennis om vanaf 2020 goed onderbouwd besluiten te kunnen nemen over beleid en beheer van het Nederlandse zandige kustsysteem.

Uitgangspunten

Kustgenese 2.0 komt voort uit de Beslissing Zand van het Deltaprogramma. Hierin is een aantal keuzes gemaakt voor het langetermijnkustbeleid:
Hoofdkeuzes Kustgenese 2.0

Kustgenese 2.0 onderzoek

In het programma Kustgenese 2.0 onderzoeken we tussen 2015 en 2028 hoeveel zand op lange termijn nodig is, waar en wanneer het zand nodig is en hoe we het zand kunnen toevoegen aan de kust. In 2020 leveren we een beleidsadvies op als tussenresultaat.

Het onderzoek verloopt langs de volgende onderzoekslijnen:

Bij het invullen van de onderzoekslijnen speelt datamanagement een belangrijke rol. We maken duidelijke afspraken over het ontsluiten, opslaan, delen en archiveren van data. Zo zorgen we ervoor dat de data voor alle betrokkenen toegankelijk is en in de toekomst voor iedereen vrij beschikbaar is. De eerste meetgegevens van de meetcampagne staan vanaf de zomer op de data opslag van Kustgenese 2.0.

Ook passen we het principe ‘lerend werken’ toe: het proces van leren door ervaring opdoen. We doen dus ervaring op met mogelijke strategieën bij andere projecten en bij onze eigen pilotsuppletie in het Amelander Zeegat.

Metingen

Om gegevens te verzamelen doen we onderzoek op allerlei plekken op zee en aan de kust. Dit doen we in samenwerking met meer dan 100 experts van Rijkswaterstaat, de onderdelen CIV, Water Verkeer en Leefomgeving (WVL), de Universiteiten van Delft, Twente, Utrecht, de Rijksrederij en het kennisinstituut Deltares.

In augustus, september en oktober 2017 vond het kustonderzoek plaats, waarbij de hele onderzoeksgemeenschap betrokken was: de meetcampagne in het Amelander Zeegat.

Naast de metingen in het Amelander Zeegat vonden in december 2017 en januari 2018 ook metingen plaats op de diepere vooroever (tussen min 12 en min 20) bij Ameland en Terschelling. En in het voorjaar van 2018 vonden aanvullende onderzoeken plaats op de Noordzeebodem bij Noordwijk.

De aanleg van de pilotsuppletie vond plaats van maart 2018 tot februari 2019.

In juni 2019 vond de eerste ecologische meting plaats na afronding van de aanleg. In september vindt het tweede deel van deze meting plaats. Van mei 2019 tot en met januari 2021 peilen we ook de bodemligging elke 3 maanden en gaan we zien hoe het zand zich in die periode gedraagt.

Planning

Planning Kustgenese 2.0

2017: start langetermijnkustonderzoek door Deltares

2017: meetcampagne Amelander Zeegat

2017: ecologische nulmeting Amelander Zeegat

2018: aanleg pilotsuppletie Amelander Zeegat

2018: midterm event: tussentijdse resultaten meetcampagne (oktober)

2019: afronding langetermijnkustonderzoek door Deltares (september)

2019: oplevering onderzoeksrapporten

2020: beleidsadvies over kustbeleid gereed

2020/2021: eindcongres Kustgenese 2.0

2021: aanbevelingen vervolg

Deze planning is onder voorbehoud.

Financiering en organisatie

Kustgenese 2.0 komt voort uit het Deltaprogramma 2015. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is opdrachtgever. Kustgenese 2.0 is onderdeel van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). De onderzoekslijnen worden voor het grootste deel gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en deels door partners vanuit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Samenwerking

Binnen Kustgenese 2.0 werken veel mensen samen. Het zijn promovendi van de universiteiten van Delft, Utrecht en Twente (SEAWAD), onderzoekers van kennisinstituut Deltares en medewerkers van Rijkswaterstaat, de Rijksrederij, het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, lokale overheden en provincies. Daarnaast wordt kennis uitgewisseld met het NKWK, het Deltaprogramma en de onderzoeksprojecten Shorescape (Betere kustbescherming door duinlandschapontwikkeling), PROCOAST (kustonderzoek voor de kust van Petten) en Interreg Building with Nature (een Europees kennisprogramma met onder meer Noorwegen, Duitsland, Zweden, België, Denemarken en Schotland).

Meedoen?

Wilt u meer weten over het onderzoeksprogramma Kustgenese 2.0? Neem dan contact met ons op via het contactformulier Kustgenese 2.0.

Film