Werking kustfundament & Herverdeling suppletiezand

Zandsuppleties vullen zandtekorten aan. Zandtekorten ontstaan als gezamenlijk effect van zeespiegelstijging en als lokaal de afvoer van zand groter is dan de aanvoer. Hierdoor trekt de kustlijn zich landwaarts terug. Het aanbrengen van suppleties compenseert dit zandtekort en voorkomt structurele terugtrekking van de kustlijn.

De kust is een zanddelend systeem. Het gehele kustsysteem profiteert hierdoor van zandsuppleties. Onderzoek naar de herverdeling van suppletiezand kan ons veel leren over de werking van het kustsysteem en de effecten van suppleren hierop.

Dit project richt zich op het inzicht krijgen in de herverdeling van suppletiezand. Dit inzicht ondersteunt niet alleen het vaststellen van regionale effecten van suppleren, maar is ook nodig voor het optimaliseren van de suppletie uitvoering (keuze van locatie, volume en uitvoeringswijze) en het ontwikkelen van alternatieve suppletiestrategieën.

Dit project bestaat uit vijf deelprojecten. De rapporten, overige producten en meer informatie zijn te vinden op de wiki van Deltares.

1. Effecten suppleties en richtlijnen suppletie-ontwerp

In dit deelproject wordt de ontwikkeling van uitgevoerde suppleties geanalyseerd. Er wordt gekeken hoe een suppletie zich over de tijd ontwikkelt en wat hiervan kan worden geleerd. De leerpunten worden vervolgens meegenomen in de richtlijnen voor suppletie-ontwerpen.

2. Sediment balans Nederlandse kust en rekenregel suppletievolume

Om de ontwikkeling van de Nederlandse kust goed te kunnen begrijpen, is het belangrijk de sedimentaanvoer en -afvoer in beeld te hebben. Dit deelproject richt zich op het in kaart brengen van deze sedimentaanvoer en -afvoer op de schaal van de gehele Nederlandse kust. Kennis is onder meer afkomstig uit andere deelprojecten. Daarnaast wordt er in dit deelproject gewerkt aan de onderbouwing voor de bepaling van het suppletievolume.

3. Geologie, bodemdaling en zeespiegelstijging

Op verschillende locaties langs de Nederlandse kust en in getijbekkens wordt de morfologische ontwikkeling bepaald door de opbouw van de ondergrond. Het doel van dit deelproject is om de invloed van de bodemopbouw op de kustontwikkeling beter te kunnen begrijpen, om deze kennis vervolgens te kunnen toepassen in het kustbeheer.

In dit deelproject wordt ook de bodemdaling van het kustfundament onderzocht, om uiteindelijk een onderbouwing te kunnen geven over hoe bodemdaling bijdraagt aan het zandverlies in het kustfundament. De resultaten dragen bij aan het beter begrijpen van het lange termijn kustgedrag.

4. Instuiving en het transport van zand naar de zeereep en het duingebied

In toenemende mate komt er bebouwing op het strand, zoals in de vorm van strandhuisjes. Vanuit strand- en waterkeringsbeheer wil men weten in hoeverre deze bebouwing de verstuiving van zand van het strand naar het duingebied belemmert. In dit deelproject wordt de ontwikkeling van het duin rond enkele strandpaviljoens bij Sint Maartenszee en Julianadorp in Noord-Holland onderzocht.

5. EU Interreg Building with Nature

In het EU programma Interreg Building with Nature wordt samen met andere kust- en rivierbeheerders uit de Noordzee regio kennis ontwikkeld en gedeeld over het beheer van rivieren en kusten met "Nature Based Solutions".