Beleids Ondersteuning en Advies Kust

Het beleids Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB), waar ook het kustbeleid onder valt, doet voor zijn werk beroep op de kennis en kunde van het uitvoerend Directoraat Generaal Rijkswaterstaat. Dit wordt binnen het ministerie geregeld via de zogeheten BOA: Beleids Ondersteuning en Advies. Hiervoor worden jaarlijks afspraken gemaakt over inzet en budget dat Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS WVL) inzet in opdracht van DGWB.

Het BOA Kust werk bestaat uit de onderdelen Areaalbehoud, Lange Termijn Veiligheid, Ruimtelijke ontwikkelingen, Advisering en algemene ondersteuning. Voorbeelden van projecten binnen deze onderdelen:

  • Areaalbehoud: dit betreft projecten die de beleidsmatige onderbouwing en uitvoering van de instandhouding van de Basiskustlijn en de wijze van omgaan met de kust betreffen (zoals de Beleidslijn Kust)
  • Lange Termijn Veiligheid
    • Kustgenese 2.0. Zie onder Kustgenese 2.0
    • Dit is de periodieke rapportage over de huidige staat van de zeespiegel langs de Nederlandse kust. Eén van de indicatoren is de zeespiegelstijging, berekend uit waterstandsmetingen van Nederlandse getijdestations.
    • Dynamiek het kustfundament. Dit betreft ontwikkeling en uitvoering van het achterliggende beleid van dynamisch kust/duinbeheer.
  • Ruimtelijke ontwikkelingen, gericht op het integraal kustbeheer
  • Onder de post Advisering en algemene ondersteuning valt de adhoc advisering en de inzet van de kustregio’s van RWS voor het beleid