Langetermijnkustonderzoek

De onderzoekslijn langetermijnkustonderzoek draait om kennisontwikkeling op basis van metingen en modelontwikkeling. We gebruikten hiervoor reeds beschikbare kennis en data, als data uit nieuwe meetcampagnes in het Amelander Zeegat en op de diepe vooroever. Ook gebruikten we modelontwikkeling en modelanalyse.

Om de kust op lange termijn op peil te houden, is er onderzoek gedaan naar het kustfundament. Het kustfundament is het gebied dat wordt omsloten door de doorgetrokken -20 m NAP lijn, de binnenduinrand en de grenzen met België en Duitsland.

De jaarlijkse hoeveelheid zand die nodig is om de Nederlandse kust veilig te houden, is gelijkgesteld aan de som van de hoeveelheid zand die jaarlijks op natuurlijke wijze uit het kustfundament verdwijnt (bijvoorbeeld naar grotere dieptes in de Noordzee, naar de Waddenzee of naar Duitsland) en aan de hoeveelheid zand die nodig is om zeespiegelstijging en bodemdaling in het kustfundament bij te houden. Door het benodigde zand aan te vullen blijft de zandbalans van het kustfundament duurzaam in evenwicht.

Om beter te begrijpen hoe het zand zich binnen en over de grenzen van het kustfundament verplaatst, en hoeveel zand er nodig is om de relatieve zeespiegelstijging bij te houden, vond het onderzoek binnen drie onderzoekssporen:

  • gedrag zeegaten: voor het zandtransport tussen de Waddenzee en de Noordzee staat de ontwikkeling van de buitendelta’s centraal. Deze nemen langzaam af in zandvolume. Door het gedrag van het zeegatsysteem beter te leren kennen, krijgen we meer inzicht in de drijvende processen achter de krimpende buitendelta’s. Met welke maatregelen kunnen we de teruggang beïnvloeden?
  • zeewaartse begrenzing kustfundament: Tot op heden werd aangenomen dat het zandtransport over de zeewaartse grens (-20 m NAP) van het kustfundament verwaarloosbaar is. Deze aanname wordt nu opnieuw onderzocht. Ook onderzochten we wat de gevolgen zijn voor de kustveiligheid als deze zeewaartse grens gewijzigd wordt.
  • de lokale zeespiegelstijging en bodemdaling: voor de relatieve zeespiegelstijging werd tot nu toe één waarde aangenomen voor het hele kustfundament. Met name bodemdaling is echter niet uniform langs de gehele kust, doordat er op verschillende plekken zout en gas worden gewonnen. Dit onderzoekspoor richt zich op het beter begrijpen van deze verschillen in bodemdaling en zeespiegelstijging langs de kust.

Technische adviezen en syntheserapporten

De onderzoeken die zijn uitgevoerd door Deltares, zijn samengebracht in technische adviezen en een integratierapport. Deze zijn te raadplegen via de documentenlijst hiernaast.


Kustgenese 2.0 aanvaardt geen aansprakelijkheid bij het gebruik van deze rapporten door derden.