Ecologie

We verrichten het ecologisch onderzoek in het Amelander Zeegat om verschillende redenen.

Als eerste is het belangrijk om de uitgangssituatie (de T-nulmeting) van de ecologie in kaart te brengen. Dit is gedaan tijdens de meetcampagne in het Amelander Zeegat het najaar van 2017. Daarnaast bleek er weinig bekend over het ecosysteem in zeegaten, omdat deze locaties vanwege de onstuimige golfomstandigheden voor schepen zeer lastig te bereiken gebieden zijn. Met dit onderzoek vergroten we onze kennis over de ecologie en de morfologie in buitendelta’s. Vanaf maart 2018 tot februari 2019 werd de pilotsuppletie aangelegd op het Amelander Zeegat.

In 2019 werd een ecologisch T-1 monitoring uitgevoerd naar de mogelijke effecten van aanleg van de suppletie op de bodemfauna en bodemvis gemeenschap. Daarna zal nog in 2021 de ecologische T-2 monitoring worden uitgevoerd, die in 2022 wordt gerapporteerd. Op basis van de vergelijking met analyses tussen de T0-metingen en de T1-, T2 monitoringmetingen, kunnen we bepalen welk effecten de suppletie op de ecologie heeft gehad. Daarnaast onderzoeken we hoe het herstelproces van bodemorganisme en bodemvis populaties verloopt. Uiteindelijk is ons doel om te weten hoeveel en waar suppleties kunnen plaatsvinden om de effecten op de ecologie zo klein mogelijk te houden.

In de rapporten (zie rechterkolom) vindt u informatie over meetlocaties, de onderzoeks- en synthese rapporten.