Beleidsadvies en Synthese

In 2020 is het onderzoeksprogramma Kustgenese 2.0 afgerond. Op grond van de resultaten uit de verschillende onderzoekslijnen, evenals gerelateerd onderzoek en eerdere ervaring met suppleties heeft Rijkswaterstaat een beleidsadvies uitgebracht. Dit beleidsadvies wordt ondersteund door een uitgebreid syntheserapport.

In het beleidsadvies wordt de voorkeursstrategie beschreven voor de instandhouding van de kust voor de periode tot 2032. Deze voorkeursstrategie geeft een antwoord op de vragen hoeveel zand er benodigd is voor de periode 2020-2032, waar het te suppleren zand neergelegd zal moeten worden om aan de beleidsdoelstellingen te voldoen, en hoe de suppleties in de nabije toekomst het best tot uitvoering kunnen worden gebracht. Tot slot wordt er ook een doorkijk gegeven voor de periode daarna, waarbij verschillende snelheden van de zeespiegelstijging in beschouwing zijn genomen.

Het syntheserapport onderbouwt het beleidsadvies door een samenvatting te geven van al het gerelateerde onderzoek dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Nieuwe inzichten worden beschreven met betrekking tot de sedimentbehoefte van de Nederlandse kust, suppleren op buitendelta’s en ecologische effecten van suppleties. Tot slot worden er verschillende suppletiestrategieën beschreven, en wordt de voorkeursstrategie bepaald.


Kustgenese 2.0 aanvaardt geen aansprakelijkheid bij het gebruik van deze rapporten door derden.