Meetcampagne Amelander Zeegat 2017

In het najaar van 2017 vond een grootschalige meetcampagne plaats in het Amelander Zeegat.

Tijdens de meetcampagne is het sedimenttransport gemeten door 5 grote meetframes op de zeebodem, het uitzetten van magnetiserend, fluorescerend zand en meetboeien. Daarnaast maten de meetframes ook waterstand- en stroomgegevens, en maakten ze opnames van de bodemvormen. Daarnaast werd de ecologische nulmeting uitgevoerd, waardoor we inzicht krijgen in het bodemleven in het Amelander Zeegat.

Bekijk hieronder de video van de meetcampagne. Of lees de speciale editie van onze nieuwsbrief (pdf, 720 kB) over de meetcampagne.

Video meetcampagne najaar 2017. 
View the English version.

Locatie

De meetlocatie in het Amelander Zeegat is heel bewust gekozen. Er is nog heel weinig bekend over zeegaten in het algemeen, dus dit is een mooie kans om hier kennis over op te doen. Het zeegat tussen Terschelling en Ameland is gekozen omdat hier al andere onderzoeken (en dus metingen) lopen waar we bij kunnen aansluiten. Het is een zeegat waar veel dynamiek is door stroming en het is vrijwel niet beïnvloed door de afsluiting van de Zuiderzee en de Lauwerszee.

Morfologie

De metingen in het Amelander Zeegat helpen ons beter te begrijpen hoe de dynamiek van zeegaten werkt. Met behulp van metingen door 5 meetframes op de bodem van de Noordzee en fluorescerend zand brengen we de sedimenttransportpatronen in kaart. Daarmee begrijpen we beter waar we in de toekomst zouden kunnen gaan suppleren. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de diverse rekenmodellen mee te ijken en te verbeteren. Zo kunnen verschillende scenario’s, zoals stormen, met een grotere nauwkeurigheid worden doorgerekend.

Ecologie

Tijdens de meetcampagne voerden we ook de ecologische nulmeting uit voor de pilotsuppletie. Met behulp van bodemsamples, benthosmetingen en visbemonstering krijgen we inzicht in de huidige ecologie in het Amelander Zeegat. Vanaf de start van de pilotsuppletie worden deze metingen meerdere malen herhaald, zodat we de effecten van de suppletie goed kunnen volgen.

De meetcampagne draagt bij aan de kennisontwikkeling over het functioneren van de kust. Door te bestuderen hoe zand zich verplaatst en wat de invloeden zijn van een suppletie op de ecologie, kunnen we beter voorspellen hoe een suppletie bijdraagt aan de versterking van de kust en wat dit met de bodemdieren doet.

Resultaten

De metingen zijn de basis voor verschillende onderzoeksrapporten. De meetopstellingen, wijze van dataprocessing en dataopslag, en indicatieve resultaten zijn te vinden in het datarapport (pdf, 12 MB). De gemeten data zijn voor iedereen toegankelijk via https://waterinfo-extra.rws.nl/download-data/


Kustgenese 2.0 aanvaardt geen aansprakelijkheid bij het gebruik van deze rapporten door derden.