Evaluatie watertoets 2006

In 2006 vond de tweede evaluatie van de Watertoets plaats.

Samenvatting van de resultaten:
Vroegtijdige betrokkenheid van de waterbeheerder bij ruimtelijke planprocessen is de kracht van de watertoets. Dit gaat goed, maar het kan nog beter. Water wordt in behoorlijke mate expliciet en evenwichtig in beschouwing genomen bij ruimtelijke plannen op inrichtingsniveau. Bij locatiekeuzen is de watertoets echter nog onvoldoende effectief. Opvallend is dat de positieve beleving van betrokkenen niet overeenstemt met de getoetste kwaliteit van de wateradviezen en waterparagrafen. Daarnaast is de juridische borging en de aandacht voor financiering en compensatie in ruimtelijke plannen nog onvoldoende.

Adviezen
Op basis van de onderzoeksresultaten heeft de werkgroep watertoets destijds een aantal adviezen gegeven:

1. In samenspraak met de bij de werkgroep watertoets betrokken organisaties een communicatiestrategie te ontwikkelen die gericht is op de versterking van het proces van de watertoets. In deze communicatiestrategie zullen verbetering van de kwaliteit van het wateradvies en de waterparagraaf, versterking van de doorwerking van water bij locatiekeuzen en verbetering van de juridische borging van wateraspecten in kaart en voorschriften en aandacht voor financiering en compensatie in samenhang aan de orde gesteld worden.

2. Met de betrokken rijkspartners in te zetten op een sterke positie van de watertoets in het ARK en uitwerking van waterhuishoudkundige criteria ten behoeve van het klimaatbestendig maken van de ruimtelijke inrichting van Nederland.

3. Verkenning van de wenselijkheid van en mogelijkheden voor beleidsmatige en juridische zekerstelling van:

  • De verankering van watermaatregelen in plankaart en voorschriften
  • De kwaliteit van het wateradvies (motivering en criteria) en de waterparagraaf (motivatie van de afweging)
  • De financiering van de watermaatregelen
  • Aandacht voor compensatie indien waterbelangen door een plan aangetast worden