Evaluatie watertoets 2011

In 2011 heeft de Landelijke Werkgroep Watertoets - in opdracht van het BKO - voor de derde keer de werking van de watertoets geëvalueerd. De evaluatie heeft zich met name gericht op het functioneren van de watertoets op regionaal, strategisch niveau.

De volgende vraag stond centraal bij deze evaluatie: Op welke manier wordt water meegenomen in grote ruimtelijke planprocessen en welke rol speelt de watertoets hierin? Om hier antwoord op te krijgen heeft een consortium van Grontmij, Erasmus Universiteit en Nirov een onderzoek uitgevoerd naar 13 actuele gebiedsontwikkelingen en provinciale structuurvisies. Hieruit kwam naar voren dat de watertoets nog altijd van grote waarde is om water en ruimtelijke ordening goed op elkaar af te stemmen, maar dat de watertoets nog beter ingezet moet gaan worden op strategisch niveau.

Samenvatting adviezen
De resultaten van de evaluatie zijn samengebracht in het document ‘Evaluatie van het procesinstrument watertoets 2011, Koepelnotitie'. Op basis hiervan heeft de Landelijke Werkgroep Watertoets een aantal adviezen/ verbeteringen geformuleerd:

1. Borg de watertoets als licht wettelijk instrument (dat ziet op tijdig overleg en op het verantwoorden van de resultaten van dit overleg) in het nieuwe omgevingsrecht.
2. Maak duidelijke afspraken op landelijk niveau over waterbeleid, waterbeheer en bijbehorende bevoegdheden voor nieuwe watergerelateerde beleidsvelden, zoals klimaat en bodem.
3. Stimuleer een proces van ruimtelijke planvorming waarbij door alle betrokken partijen in onderling overleg vanaf de vroegste initiatieven actief gezocht wordt naar synergie. Succesvol acteren, vraag van partijen, dat zij elkaars belangen kunnen koppelen en bereid zijn elkaars kennis, budget, capaciteit, maar ook bevoegdheden te combineren.
4. Ontwikkel een houding, vaardigheden, competenties en instrumenten die noodzakelijk zijn om effectief en proactief in keuze- en gebiedsprocessen te kunnen acteren, zowel op bestuurlijk, management- als werkvloerniveau.
5. Locatiekeuze en duurzame ontwikkeling zijn gebaat bij een duidelijk beeld van de ontwikkel- en beheerkosten van het watersysteem en van de financiering daarvan.
6. Ondersteun en faciliteer de ontstane lerende netwerken water en ruimte gedurende een langere periode.

Documenten
In de rechterbalk kunt u de documenten uit de verschillende fasen van de evaluatie downloaden. Hier verschijnen eind 2013 ook de documenten die horen bij fase 3, de laatste fase van de evaluatie.