Regionale leergemeenschappen Water en ruimte

De huidige context van decentralisatie vraagt om efficiëntere en effectievere samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en andere belanghebbende partijen in ruimtelijke planprocessen. En juist in tijden van bezuinigingen kan geen organisatie het zich permitteren om het wiel opnieuw uit te vinden. Leergemeenschappen zijn een effectieve werkvorm om kennis te delen en tegelijkertijd netwerken te versterken.

Daarbij komt dat het integraal benaderen van watervraagstukken en andere ruimtelijke opgaven steeds belangrijker wordt. Door klimaatverandering komen er immers grotere opgaven op ons af en tegelijkertijd zoekt de gebiedsontwikkeling naar nieuwe drijvende krachten sinds de vastgoedmarkt is ingestort.

Relatie landelijk niveau

Leergemeenschappen vormen een bron van informatie voor de evaluatie watertoets, die een ‘lerende evaluatie' is. Vraagstukken en innovaties die aan de orde zijn in Leergemeenschappen worden opgeschaald naar landelijk beleid en landelijke programma's. Anderzijds kunnen aanbevelingen/leerpunten uit de Evaluatie Watertoets ingebracht worden in de Leergemeenschappen en vertaald worden naar de praktijk.

Hoe werkt een Leergemeenschap?

In een Leergemeenschap leren deelnemers van elkaar. Het gaat om halen en brengen van kennis en ervaring. Het is de bedoeling om in 2012 een vaste groep deelnemers te vormen (aangevuld met gasten). Doordat er een hechte groep ontstaat wordt het leereffect groter. De groep biedt immers een bekende, veilige omgeving en gaat steeds een stap verder in het leerproces.

Doordat de leergemeenschappen regionaal zijn georganiseerd, versterken de deelnemers tegelijkertijd hun netwerk in de regio. In principe gaan de leergemeenschappen uit van persoonlijke betrokkenheid voor de langere termijn. Het is echter mogelijk om incidenteel aan te sluiten bij een bijeenkomst in een andere regio.

Meer algemene informatie over Leergemeenschappen (ofwel ‘Communities of Practice' vindt u hier (pdf, 21 kB))

Aanleiding

In september en oktober 2011 organiseerde de Landelijke Werkgroep Watertoets vier regionale debatten 'Water in ruimtelijke planprocessen'. Tijdens deze bijeenkomsten werden de eerste resultaten van de landelijke evaluatie Watertoets besproken en gestart met een viertal leergemeenschappen. In februari 2012 vinden de vervolgbijeenkomsten plaats.

Bijeenkomsten in 2012

Volgende bijeenkomsten, die later in 2012 zullen plaatsvinden, kunnen op deze thema's verder gaan of andere onderwerpen aansnijden. De bedoeling is namelijk dat de deelnemers van de regionale leergemeenschap in onderling overleg de agenda gaan bepalen.

Praktische informatie

Met vragen en suggesties voor te behandelen onderwerpen kunt u terecht bij Fleur Schilt van het Actieprogramma Water en Ruimte (schilt@nirov.nl)

Meer informatie over eerdere en toekomstige bijeenkomsten vindt u op http://www.waterenruimte.nl/