Tussenrapportage over de casestudies

De casestudies zijn fase 2b uit het Plan van Aanpak voor de Evaluatie Watertoets. Het doel/resultaat van deze fase is: “Diepgaand inzicht in de toepassing van de watertoets in enkele cases dat betreft: effectiviteit van de watertoets, procesverloop van de watertoets en verklaringen voor de effectiviteit van de watertoets (succes- en faalfactoren).”

De doelstelling

De casestudies zijn bedoeld om de effectiviteit van de watertoets en de verklaringen daarvoor in een aantal ruimtelijke planprocessen in beeld te brengen. Onderdelen zijn:

  • de effectiviteit van de watertoets;
  • analyse van het doorgelopen watertoetsproces;
  • verklaringen voor de geconstateerde effectiviteit van de watertoets.

De verklaringen richten zich primair op verklaringen in relatie tot het doorlopen watertoetsproces.