Samenloop

Samenloop van bevoegdheden

Samenloop van bevoegdheden kan zich voordoen:

  • bij overlappend beheer van grondgebied of
  • als voor een activiteit in een watersysteem meerdere bestuursorganen bevoegd gezag zijn.

In gevallen van samenloop verleent één bestuursorgaan één watervergunning. In artikel 6.17 Waterwet is de hoofdregel weergegeven. Deze luidt: indien meer dan één bestuursorgaan bevoegd gezag is, dan wordt de aanvraag in behandeling genomen door het bestuursorgaan van het hoogste gezag. Niet altijd heeft het hoogste bevoegd gezag ook het grootste belang bij de beoordeling van de aanvraag. In dat geval kan worden afgesproken dat de aanvraag in behandeling wordt genomen door een ander bestuursorgaan. Dit geldt ook bij samenloop van bevoegdheden van meerdere college's van gedeputeerde staten bij grondwateronttrekkingen en -infiltraties.

De betrokken bestuursorganen kunnen dus op grond van artikel 6.17, tweede lid bepalen dat een ander dan het hoogste bevoegd gezag de vergunning verleent. Ze kunnen voor delegatie van bevoegdheid kiezen wanneer de inhoudelijke betrokkenheid van het hoogste bestuursorgaan bij de samenloop relatief gering is, of wanneer de doelmatigheid of dienstverlening daarmee zijn gediend.

De bij samenloop betrokken bestuursorganen die niet bevoegd zijn, behouden het adviesrecht. Het bestuursorgaan dat de vergunning verleend moet de andere bestuursorganen de gelegenheid geven om advies uit te brengen.

In de praktijk bij samenloop krijgen bevoegde instanties regelmatig de vraag of het mogelijk is twee aparte watervergunningen aan te vragen. Dit is niet het uitgangspunt van de Waterwet, maar formeel wel mogelijk. De Waterwet beoogt namelijk dat bij samenloop één bestuursorgaan één watervergunning verleent. De vergunningaanvrager is ervoor verantwoordelijk om alle activiteiten die vergunningplichtig zijn op te nemen in de aanvraag. De bevoegde gezagen die bij deze aanvraag betrokken zijn moeten samenwerken met als doel het afgeven van één integrale watervergunning.

Samenloop nadat een watervergunning is verleend

Het komt met regelmaat voor dat bedrijfssituaties en/of activiteiten wijzigen, waardoor de watervergunning moet worden aangepast. De aanvraag om de watervergunning te wijzigen kan ook via het OLO (omgevingsloket online) worden ingediend. Het wijzigingsverzoek zal worden behandeld door het bevoegd gezag dat ook de vergunning heeft verleend. De vergunningverlenende instantie zal het andere bevoegde gezag om advies vragen en samenwerken om de wijzigingsvergunning op te stellen.