Vergunningaanvraag

Vergunningaanvraag

Om een vergunning te kunnen verlenen, moet er een vergunningaanvraag zijn ingediend. Deze aanvraag bevat alle noodzakelijke informatie waardoor de vergunningverlener in staat is om te kunnen toetsen aan de wet, beleidsregels, enzovoorts. De vergunningaanvraag bevat onder andere de gegevens van de aanvrager, de locatie waar de activiteiten plaatsvinden en gegevens met betrekking tot de aangevraagde activiteit (stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen, stoffen in zee brengen, een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken, water in de bodem brengen of eraan onttrekken, water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken).

Principe "No wrong door"

Met de komst van de Waterwet is een formulier voor het aanvragen van een watervergunning ontwikkeld. Dat kan nog worden gedownload van de websites van de waterbeheerders. Veel eenvoudiger is het aanvragen van een watervergunning via het OLO, het Omgevingsloket online. Dit digitale loket is te bereiken via de website van de gemeente waarin de activiteit plaatsvindt en via de websites van de andere bevoegde instanties. Vanuit het loket wordt de aanvraag naar de juiste instanties doorgezonden. Indien de aanvraag nog in papieren vorm wordt ingediend, dan geldt het "no wrong door" principe. Dit houdt in dat als de aanvraag is ingediend bij de gemeente of waterschap, de gemeente/waterschap ervoor zorg draagt dat de aanvraag bij het juiste bevoegd gezag terechtkomt.