Toetsingskaders

Conform de Waterwet hebben de waterbeheerders een beheerplan opgesteld. Het Nationaal Waterplan (NWP) bevat de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid. Dit is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor het beheerplan. Rijkswaterstaat heeft haar beheerplan weergegeven in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) en is daarmee haar invulling van het NWP.

Het BPRW is niet het enige beheerplan, want provincies, waterschappen en een aantal gemeenten hebben ook beheerplannen opgesteld. Al deze beheerplannen komen voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In het BPRW legt Rijkswaterstaat vast welke maatregelen zij treft tot en met 2015 om te voldoen aan de KRW.

In het NWP is een handboek aangekondigd als het "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer". In de praktijk wordt het handboek aangehaald als "Handboek Water". Het handboek is een actuele informatiebron die de praktijk van waterbeheer inzichtelijk maakt.